Nye Veier, Peab og COWI tester IPL for første gang på et norsk veiprosjekt. Foto: Hanne Marie Lenth Solbø

Trøndersk vegprosjekt fornyer bransjen - du kan bidra med din kompetanse

03.09.2019

Ny firefelts motorvei for E6 mellom Kvål og Melhus er den første av sitt slag i Norge. Kontraktsformen Integrert prosjektleveranse (IPL) har aldri før vært brukt på et norsk samferdselsprosjekt. Prosjektet er en pilot i Nye Veier og nå gjelder det å bevise at IPL er kommet for å bli.

– Nye Veier er en stor og innovativ byggherre. Vi har et tungt ansvar i anleggsbransjen for å fornye og forbedre måten vi gjennomfører prosjekter på. IPL bygger på full tillit og åpenhet gjennom kontinuerlig samhandling og samlokalisering. Det er også en balansert modell som gjør at de involverte får kommersiell gevinst jo bedre prosjektet går. Modellen stimulerer alle involverte til å tenke på prosjektets beste gjennom hele prosjektets varighet, sier Petter Klungsøyr Angelsen, prosjektleder for E6 Kvål - Melhus i Nye Veier.

Et halvt år ut i prosjektet er Nye Veier, Peab og COWI i full gang med å utvikle nye metoder for fremtidens samferdselsprosjekter.

– Erfaringen så langt er at metoden er veldig god. IPL er en helt ny måte å tenke kontraktsgjennomføring på. Vi har felles prosjektkontroll og vi er likeverdige parter. Dette styrker samarbeidet. Vi utfyller hverandres kompetanse, og vi får identifisert muligheter og risikoer tidlig i planleggingen. Dette er fremtidens måte å arbeide på, forteller Arve Krogseth, prosjektdirektør for transport og byutvikling, og COWIs oppdragsleder i prosjektet.

Deler av dagens vegstrekning Kvål-Melhus. Veistrekningen skal dels bygges nytt, fornyes, renoveres og gjenbrukes. Foto: Hanne Marie Lenth Solbø


Langt tettere samarbeid

Gjennomføringsmodellen for IPL går kort fortalt ut på at byggherre, entreprenør og rådgiver utvikler et forpliktende, tillitsbasert fellesskap som skal jobbe for det beste for prosjektet i alle faser i en åpen arbeidsform, med åpne kalkyler, insentivmodell og delt risiko.

– Å prosjektere E6 er ikke én aktivitet, det er mange. Målet er å bygge en trygg og sikker vei. Og vi skal vi bygge så bra og raskt som mulig, til best mulig pris – og samtidig redusere klimagassutslippene fra byggingen underveis. Jeg opplever det som utrolig nyttig og lærerikt at alle tre aktørene diskuterer seg frem til de beste løsningene for å oppnå dette sammen. Da øker man sannsynligheten for å gjøre ting riktig fra starten av, sier Krogseth.

De forskjellige aktørene stiller opp med forskjellig kompetanse. For eksempel har entreprenøren god kunnskap knyttet til det praktiske rundt byggingen, mens rådgiverne bidrar med kunnskap om regelverk, standarder og fagkompetanse rundt.

Ukessprinter og VDC

Internasjonal VDC-ekspertise har blitt hentet inn, sammen med COWIs ekspertise. - VDC-sesjoner kan være krevende, med mange kreative innspill og mange meninger, sier Søyland. Hanne Marie Lenth Solbø


Prosjektet startet for fullt i februar 2019, da kontrakten ble signert, og prosessen er faseinndelt. Såkalt fase 1 blir jobbet med frem til 1. oktober, og omfatter prosjektutvikling og prosjektering. Formålet er å etablere hva som skal bygges og hvor mye det skal koste. Første fase av prosjektet er organisert med ukessprinter og VDC-møter.

– Vi startet med en tredagers samling i Trøndelag, der folk fra alle de tre sidene var samlet for å snakke sammen og bli kjent med hverandre. Vi inviterte også utenlandske eksperter på VDC, som var tett på prosjektet i to uker. Både entreprenør, rådgivere og byggherre sitter sammen på prosjektkontor. Vi i COWI er representert med 15-20 nøkkelpersoner innenfor våre fag, som sitter tett sammen med andre prosjektledere, sier Erling Søyland, VDC-fasilitator i COWI.

Prosessen har blant annet bestått av tolv VDC-sesjoner der ulike temaer ble gjennomgått, diskutert optimalisert og besluttet i møtene. COWIs rådgivere innrømmer at slike sesjoner kan være krevende, med mange kreative innspill og mange meninger.

Moderne og bærekraftig prosjektering

Foreløpig er ingen spadetak satt for prosjektet, men prosjekteringen er i full gang. Her er Arve Krogseth ved det som i løpet av høsten vil være en byggeplass. Foto: Hanne Marie Lenth Solbø


Arbeidet med prosjekteringen er samtidig modellbasert og papirløst. Alle beskrivelser går direkte inn i BIM-modellen, og alle aktører kan legge inn og få tilgang til informasjon.

Bærekraft er også et viktig aspekt av å prosjektere en moderne motorvei. Erling Søyland presiserer at når man velger design, er CO2-utslipp en av parameterne de ser etter. Blant annet materialvalgene og arbeidsmetoder er en viktig del av å bygge så grønt som mulig og levere et prosjekt som har lavest mulige utslipp.

– Det er tross alt ikke slik at én byggemetode alltid er best. Det er ofte forskjellige preferanser og erfaringer. Vi diskuterer logistikk, sikkerhet, miljø, kostnader, industrialiserte løsninger, byggematerialer, trafikkavvikling, medvirkning og fremdrift for å nevne noe. Det er mange hensyn man skal ta. Dette er en vei som skal vare i mange år, forteller Søyland.

Trenger flere rådgivere

Søker inspirerende nyskapere: COWI ønsker seg nye kolleger som synes det er inspirerende å utvikle bransjen med nye arbeidsmetoder og verktøy. Avbildet er COWIs Arve Krogseth sammen med prosjektkollega fra Nye Veier.Foto: Hanne Marie Lenth Solbø


Søyland legger ikke skjul at denne moderne og høyteknologiske måten å jobbe på krever ny kompetanse og skarpe hoder, samtidig som det bidrar til at man utvikler seg som rådgiver.

– Det er utrolig lærerikt for våre rådgivere å sitte i det miljøet, uansett om du er vegplanlegger, bruingeniør, prosjektleder, landskapsarkitekt eller geotekniker. Tradisjonelt sitter man ikke så tett på byggherre og entreprenør. Nå sitter de ute på anleggsplassen, og byggherren forteller dem hva de ønsker å bygge eller hva slags materialer som trengs. Det skaper mye bedre forståelse for jobben som utføres.

Nye ingeniører må derfor være engasjert og interessert i nye arbeidsmetodikker.

– Vi trenger de som synes det er spennende å jobbe sammen med flere fag – og som synes det er inspirerende å utvikle bransjen med nye arbeidsmetoder og verktøy. E6-utbygningen er et eksempel på hvordan vi kommer til å jobbe fremover, og vi trenger folk som er interessert i å være langt fremme og lære seg nye ting, avslutter Erling Søyland.


Vi søker nå en rekke nye medarbeidere innenfor Transport og byutvikling. Se ledige stillinger her.


Ta kontakt

Arve Krogseth
Prosjektdirektør
Transport and Urban Planning, Norway

Tel: +47 95131656