Svart masse oppdaget på Solastranden under miljøundersøkelser i regi av COWI og Avinor. Foto: Ragnhild Kluge

Utreder miljøkonsekvenser etter Sola-brannen

17.02.2020

Brannen i parkeringshuset på Sola lufthavn har utløst et behov for å utrede konsekvensene for nærmiljøet og hva Avinor skal gjøre videre med bygget.

Tirsdag 7. januar kollapset deler av et parkeringshus ved Stavanger lufthavn etter en bilbrann. Med nærhet til Solastranden og omliggende natur, har Avinor og COWI prioritert å begrense spredningen av giftstoffer og eventuelle konsekvenser fra brannen til ytre miljø.

– Avinor og COWI har sammen tatt vannprøver og prøver av sedimenter av området rundt fra første dag etter brannen. I tillegg tar vi prøver av skjell og fisk og overvåker Solastranden og områdene rundt. Behovet for prøver blir vurdert etter hvert ut ifra hva man finner, forteller Vibeke Nossum, prosjekt- og markedssjef på miljø i COWI.

Fagansvarlig for ytre miljø i Avinor, Ingvald Erga, forteller mer om prøvetakingen:

– Overvann fra området går via Avinor sin rensepark ut i Solavika som er en sårbar resipient og viktig friluftsområde. Kystverket ble varslet umiddelbart etter brannen og Avinor informerer dem løpende om resultater fra kartleggingen og tiltak for å begrense skaden. Det er viktig å kartlegge konsekvens for resipienten og ikke minst begrense ytterligere skade nå som opprydningsarbeidet snart skal starte, sier Erga.

Oversikt over spredning

En viktig del av arbeidet har gått ut på å finne ut hvilke giftstoffer og andre komponenter det har vært aktuelt å lete etter.

– Det er andre kilder til forurensing i området enn det normalt sett vil være, for eksempel brannskum og aske fra biler. Vi bruker nå tiden til å finne ut av mest mulig – hva som kan finnes av stoffer og om det egentlig har vært noe spredning utenfor området, fortsetter Nossum.

Avinor har brukt et biologisk nedbrytbart brannskum som krever mye oksygen under nedbrytning. Brannskummet kan være problematisk når det havner i vann ved at fisk og vannlevende organismer kan dø av oksygenmangel. Det er brukt et overvannssystem hvor alt vann fra området rundt terminal og P-hus samles og ledes via en rensepark, før det renner ut i Solavika. Renseparken har demmet opp for mye av utslippene fra parkeringshuset.

– Vi har en tokamret løsning med oljeskillerfunksjon i renseparken. Utslippet fra brannen har deretter gått ut i Solavika som har stor omrøring, mye bølger, og tilstrekkelig oksygen til å bryte med brannskummet. Hadde skummet kommet ut i en elv kunne fort oksygenet bli brukt opp og skadet fisk, forklarer Ingvald Erga.

Ingvald Erga, fagansvarlig for ytre miljø i Avinor, nyter utsikten på Solastranden.

Mulighet for ombruk

En del av oppdraget til Avinor og COWI er å finne ut hva som nå skal gjøres videre med parkeringshuset.

– Deler av bygget skal også rives, så vi skal gjøre en miljøkartlegging av bygget for å se hva som kan gjenbrukes av materialer. Det er også et stort fokus på å begrense eventuelle miljøkonsekvenser fra det videre arbeidet med riving, sanering og oppbygging av nytt p-hus, sier Vibeke Nossum.

– Først har vi måttet være sikre på at asken blir tatt hånd om og fjernet fra materialene. Ellers kan vi risikere at det forurenser bygningsmaterialene og vanskeliggjør gjenbruk og avfallshåndtering. Vi må vaske, rydde opp og håndtere avrenning fra branntomten. Vi ser for oss at vi kanskje kan ombruke betong, stål og isolasjonsmateriale, for å nevne noe. Det at parkeringshuset er nytt og med kjente bygningselementer gjør det er lettere å identifisere og eventuelt ombruke materiale, supplerer Ingvald Erga.

COWI har rykket inn med et tverrfaglig team på miljø, brann og byggeteknikk, og har sammen med Avinor tatt prøver inne i parkeringshuset ved hjelp av droner og radiostyrte biler. Parkeringshuset er stengt for ferdsel av folk enn så lenge.

COWI startet oppdraget 8. januar og arbeider nå med å få oversikt over situasjonen før prosjektet går over i utførende fase med rivning og nybygg.

Ta kontakt

May Kristin Haugen
Head of Communication
Communication NO, Norway

Tel: +47 97745057