Foto: Møre og Romsdal fylkeskommune

Utreder solkraft i vindkraftpark på Smøla


03.11.2022

På oppdrag fra Møre og Romsdal fylkeskommune skal rådgivningsselskapet COWI og Institutt for energiteknikk (IFE) se på mulighetene for å kombinere vindparken på Smøla med solkraft.

Partene i prosjektet skal utvikle en digital tvilling - en virtuell kopi av en solcellepark plassert inni vindparken på Smøla. Formålet er å simulere potensialet for elektrisitetsproduksjon i en energipark som kombinerer vind- og solenergi.

COWI og IFE vil også utrede samfunns- og bedriftsøkonomiske vurderinger. I sum skal det bidra til å bygge kompetanse om potensial for produksjon av elektrisitet fra solenergi, og muligheten til å etablere større solcelleparker i regionen. Kompetansen kan også benyttes som grunnlag for etablering av mindre anlegg.

– Vi ønsker kompetanseheving om konsekvensene av ulike former for elektrisitetsproduksjon, som grunnlag for at kommunene og andre kan ta gode valg i fremtiden, sier prosjektleder Per Oterholm i Møre og Romsdal fylkeskommune.

Tre ulike scenarioer

Prosjektleder Nils Rusås Ruud i COWI sier at de skal undersøke tre ulike scenarioer for solparken der de ser på hvordan nettkapasiteten i området påvirker utbygging av solkraft i samspill med vindkraft.

– Det kan for eksempel være at vi ser et behov for batterier som en løsning for lagring av energien når det ikke er kapasitet i strømnettet. Det fine med å opprette en solpark hvor det allerede er en vindpark er at man ikke legger beslag på mer areal, og at de to energikildene kan utfylle hverandre, sier Ruud.

COWI vil også undersøke hva slags konsekvenser en solpark vil ha for miljøet og forsyningssikkerheten i området, samt ringvirkninger for lokalsamfunnets arbeidsplasser og skatteinntekter.

Tvilling gir detaljert info

Forsker Heine Riise i IFE forteller at den digitale tvillingen vil gi detaljert informasjon om energiproduksjonen fra anlegget og bidra til et bedre beslutningsgrunnlag for styringen av parken.

– Den digitale tvillingen vil ta hensyn til lokale sol- og vindforhold, teknisk utforming av parken, nettkapasitet, og eventuelle lagringsløsninger for et mest mulig komplett bilde av det kombinerte kraftverket, sier Riise.

Har med sterkt kompetansemiljø

Fylkeskommunen har engasjert rådgivningsselskapet COWI og Institutt for energiteknikk (IFE) til å lage en utredning av mulighetene for en større solcellepark lokalisert i vindparken på Smøla.

– Dette er sterke kompetansemiljø innen samfunnsøkonomi, solenergi, elektrisitetsnett og innestengt energi, og vi har derfor store forhåpninger til resultatet, sier Oterholm.

Møre og Romsdal bruker mer elektrisitet enn de produserer, og i dag produseres kun cirka 60 prosent av behovet. Elektrisitetsproduksjon fra solenergi vil bidra til å styrke kraftsikkerheten i regionen, redusere CO2-utslipp og gi økt tilgang til fornybar energi.

Svar fra utredningen

Utredningen, som COWI allerede er i gang med, skal være ferdig i løpet av 2022 og svare på:

  • Energipotensialet ved ulike utbyggingsomfang i vindparken
  • Konsekvenser for kommuneøkonomi
  • Hvor mange arbeidsplasser utbyggingen medfører i etablerings- og driftsfasen
  • Hvilke miljøkonsekvenser utbygging og drift medfører
  • Om det kan være aktuelt å lagre noe av elektrisiteten, for eksempel i form av hydrogen eller på batteri

– Som en ringvirkning av utredningen har vi håp om økt FoU-aktivitet på Smøla og i regionen. Og mye av kunnskapen som er forventet i utredningen vil forhåpentligvis kunne benyttes andre steder i fylket, sier Oterholm.

Før en eventuell etablering av en større solpark, må utbygger søke konsesjon og gjennomføre en grundig konsekvensutredning.

Grunneierlaget i vindparken og Smøla kommune er informert om planene underveis. De er positive til utredningen, og ser at utredningen vil være et nyttig grunnlag for å kunne ta gode fremtidige valg.

Ta kontakt

Nils Rusås Ruud
Sivilingeniør Energi og miljø
Energy and Industry, Norway

Tel: +47 40414818