Sigbjørn Arak, disiplinleder signal i COWI (øverst fra venstre), prosjektsjef Eivind Farestveit Larsen i Bane NOR, oppdragsleder i COWI, Marius Ertshus Mathisen (nederst) og prosjekteringsleder signal Agnes Alexandersson fra Bane NOR deltar på en workshop om signalanlegg.

Utvider rådgiveroppdrag under pandemien

03.04.2020

Bane NOR og rådgiver COWI har fullt trykk på jernbaneprosjekteringen i Bergen fra sine hjemmekontor og utvider nå oppdraget for å få konkurransegrunnlaget raskere ut i markedet.

Koronapandemien gjør at man ikke lenger kan gjennomføre fysiske møter, men erfaringene så langt er at samhandlingen mellom oppdragsgiver og rådgiver fungerer veldig bra også når den foregår digitalt. Samtidig viser det seg at man klarer å holde fremdriften og levere etter tidsplanen til tross for at man sitter spredt på hver sine hjemmekontor.

– De positive erfaringene med digital samhandling og gode leveranser fra hjemmekontorene gjør at vi ser muligheten for å øke opp arbeidsmengden nå, sier prosjektsjef Eivind Farestveit Larsen i Bane NOR.

At Bane NOR utvider oppdraget, betyr mye for rådgiverbransjen og hele byggenæringen, forteller Nils-Roe Fjørtoft, Avdelingssjef for Bane i COWI.

– Det betyr mye at Bane NOR holder trykket oppe og sørger for å få prosjekter som er klare for det ut i markedet. Dette bidrar til å holde hjulene i gang, sikrer arbeid gjennom hele verdikjeden og vil mest sannsynlig ha positive effekter på sluttdato for ferdigstillelse, sier Fjørtoft.

Viktig prosjekt for Bergensbanen

COWI detaljprosjekterer nytt dobbeltspor på strekningen Bergen-Fløen og ombygging av godsterminalen i Bergen for Bane NOR. Prosjektet er en del av dobbeltsporutbyggingen mellom Arna og Bergen. Dobbeltsporet og effektiviseringen av godsterminalen vil øke kapasiteten for gods på Bergensbanen med 50 prosent, og legge til rette for passasjertog hvert femtende minutt mellom Arna og Bergen.

Faglig komplekst oppdrag

Oppdraget til COWI omfatter utarbeidelse av detaljplanen og opsjon på byggeplanen til prosjektet. Arbeidet inkluderer blant annet alle jernbanetekniske fag som spor, kontaktledning, signal og føringsveier. I tillegg er VA, geoteknikk, overvannshåndtering, konstruksjon, SHA og ytre miljø viktige fagområder.

At togtrafikken skal opprettholdes gjennom byggeperioden krever mye og god samhandling mellom alle fagområdene i prosjektet.

– Ved at Bane NOR tidlig bestemte at all prosjektering skal foregå i BIM, har vi nå god kontroll på alle fag og fremdriften i prosjektet. 3D-modellen blir hyppig tatt frem i de digitale møtene og dette fungerer fint og bidrar samtidig til å redusere risiko og sikre en effektiv gjennomføring, sier Nils-Roe Fjørtoft.

Ta kontakt

Nils-Roe Fjørtoft
Vice President
Railways, Norway

Tel: +47 92409909