LCA

LCA er en forkortelse for life cycle assessment, eller på norsk: livssyklusvurdering. LCA sammenstiller og evaluerer alle inndata og utdata samt potensielle miljøpåvirkninger for et produkt eller system (for eksempel en bygning) i hele dets livssyklus, dvs. fra utvinning av råmaterialer til endelig kassering. Dette kalles ofte «vugge til grav».

HVA BRUKES LCA TIL? 

I en livssyklusanalyse settes det opp en bred vifte av miljøbelastninger, og man kan dermed dokumentere produktets eller systemets miljøprofil. Resultatet sikrer dessuten et solid beslutningsgrunnlag. LCA kan blant annet brukes ved:

MILJØVENNLIG DESIGN AV PRODUKTER OG TJENESTER

Hva er de miljømessige konsekvensene når du velger forskjellige materialer eller løsningsmodeller?

UTPEKING AV INNSATSOMRÅDER

Hvordan påvirker ditt produkt eller din tjeneste miljøet i hele sin livssyklus? Ved å identifisere de områdene der miljøbelastningen er størst, kan du prioritere miljøinnsatsen og sette inn miljøforbedrende tiltak der du kan oppnå størst effekt.

KOMMUNIKASJON OM BÆREKRAFT

En LCA er et velegnet redskap til å dokumentere det grønne arbeidet i både den interne og eksterne kommunikasjonen. Innsamling av LCA-data kan dessuten danne grunnlag for diverse miljøsertifiseringer.

GRØNNE FORRETNINGSMODELLER OG SIRKULÆR ØKONOMI

LCA kan brukes til å vurdere i hvor høy grad nye forretningsmodeller og modeller for sirkulær økonomi er bærekraftige på kort eller lang sikt.

 

Foruten at LCA kan brukes til å identifisere potensial for miljøforbedringer i forhold til produkter og tjenester, kan LCA brukes som beslutningsstøtte både politisk og industrielt.

Se løsninger, nyheter og innsikt innenfor LCA.

Begrens resultater