Hjem / Skip Navigation LinksTjenester / Byggeri / Bygningsdesign

Bygningsdesign

Bygningsprosjektering 
 Foto: COWI.
COWI ønsker å ha en positiv innvirkning på nåværende og fremtidige generasjoners livskvalitet. Ved å være engasjert fra prosjektets første fase bidrar vi til at byggherrens forventning og arkitektens visjon blir innfridd.

COWI har utviklet et konsept basert på  integrert design, eller Conceptual Engineering. Ved å fokusere på prosess og samarbeid, skaper vi innovative løsninger til fordel for utviklere og samfunn. Avhengig av utviklerens ambisjoner, kan vi bruke CO2-regnskapet og vugge til vugge-tenkningen som veiledende verktøy. Dermed vurderer vi hele proasjektets livsløp fra design til driftsfase.
 
Vi dekker alle aspekt innen byggeri og kan sette sammen riktig team for oppgaven. Uavhengig av prosjektets visjon og betingelser, har kompetanse og kapasitet på områder som energi begreper, strukturer, materialer, innemiljø, intelligente bygg tjenester, lys design, IT infrastruktur og mer.

Tradisjonelt deler vi prosjekteringen inn i faser relatert til detaljeringsgrad og bruk. I samarbeid med oppdragsgiver etablerer vi et program som beskriver innhold og kvalitet i forhold til form, funksjon, teknikk, økonomi, tid og miljømessige forhold.

Et omforent og gjennomarbeidet program gir grunnlag for en løpende prosjektering og gjennomføring, uten kostnadsøkninger og forsinkelser.

Med basis i programmet utfører vi prosjekteringen for de valgte fasene, gjerne helt frem til avsluttende garantibefaring. Tidvis ønsker vi å utfordre vedtatte sannheter og på den måten sikre at resultatet fungerer i praksis, både nå og i fremtiden.

På basis av et detaljprosjekt hvor alle faglige input er hørt og bearbeidet, gjennomfører vi om ønskelig anbudskonkurranse og kontrahering.

Lang erfaring med prosjektering gir oss solid kompetanse for gjennomgang og vurdering av prosjekter. Andre typiske oppgaver er design-kontroll, 3. partskontroll av andre rådgiveres prosjektering, eller ekspertvurderinger innen mindre fagfelt hvor vi selv er eksperter.

Størsteparten av de verdiene vi tilfører et prosjekt via prosjektering, er en konsekvens av at vi har prosjektert og ledet et utall store og små prosjekt innen ulike fagområder. Vi er ledende på å utvikle og ta i bruk nye former for prosjektorganisering; partnering, samspill og OPS.

SIST OPPDATERT: 07.03.2017