BRØSET - KLIMANØYTRAL BYDEL

Foto: Placebo Effects
COWI kvalifiserte seg sammen med den finske arkitekten Kuismanen bidrag til parallell-oppdraget for bærekraftig byutvikling på Brøset i Trondheim.

Planen er basert på prinsipper om å dekke daglige behov lokalt, ta i bruk ny grønn teknologi og en helhetlig tilnæriming til natur, sosiale forhold og økonomi. Stor boligtetthet, mangfold og tilbud skaper grunnlag for et bærekraftig byliv der livet kan leves der man er.

Det blågrønne triangelet er selve hjertet i Brøsets stedsidentitet. Langs to reetablerte bekkedrag er det etablert en to km lang rundtur som tilrettelegges for bruk i alle årstider, til joggetur, fisking, bålkos og parsellhager. Ved å tilby aktiviteter innendørs og utendørs hele året og i forskjellige naturmiljø gis innbyggerne et godt grunnlag for god fysisk og mental helse.

Strategi for bærekraftig byutvikling Brøset

1. Bærekraft for alle
- sosialt mangfold og rom for alle livets faser
- økonomisk gjennomførbart og samfunnsmessig gunstig
- bevaring av natur og lave klimagassutslipp

2. Dekke behov lokalt
- sosialt levende bomiljø
- hverdagslige behov dekket lokalt
- muligheter for rekreasjon lokalt

3. Moderne teknologi
- “vugge til vugge” kretsløpsplanlegging av varer, tjenester og steder
- intelligent energiforsyning og -bruk
- rom for nye ideer, fleksibilitet og innovasjon


Prosess for bærekraftig byutvikling Brøset

1. Byutviklingen skal ta utgangspunkt i en god bebyggelsesplan. Det skal være sammenheng mellom aktiviteter, funksjoner i byen og bystruktur.

2. Pionerer skal drive utviklingen. Markedsføringen bør tiltrekke en sterk gruppe beboere, som på positivt vis kan sette standarden for livstilen på Brøset.

3. Byutvikling skal kunne skje over tid. Byutviklingen skal skje etappevis slik at ingen bor på en byggeplass.

4. Foranderlighet og fleksibilitet. Beboere skal kunne være med på å forme og gi mening til bydelen.

5. Omdømmeendring. Stedet skal forbindes med det positive fra dets tidligere formål - dette bør adresseres aktivt.

6. Økonomiske interessenter skal inkluderes. De som skal finansiere
utviklingen, skal også fra starten inkluderes aktivt  i utviklingen.

SIST OPPDATERT: 26.10.2017