Bærekraftig byutvikling

Foto: A-lab
Bærekraft er et av satsningsområdene i COWI, og fokuseres særlig på i byutviklingsprosjekter.
I tillegg til reduksjon av klimagassutslipp handler bærekraftig byutvikling om å gjøre grøntarealer tilgjengelig, øke det biologiske mangfoldet og tilrettelegge for sosial interaksjon mellom beboerne. Det viktigste i slike prosjekter er imidlertid synergieffekter mellom de ulike fagområdene. 

COWI leverte sammen med arkitekt Kuismanen et tverrfaglig forslag til bærekraftig bydel i Trondheim. Planen er basert på prinsipper om å dekke daglige behov lokalt, ta i bruk ny grønn teknologi og en helhetlig tilnærming til natur, sosiale forhold og økonomi. Stor boligtetthet, mangfold og tilbud skaper grunnlag for et bærekraftig byliv der livet kan leves der man er.

COWI har spesialkompetanse på økologi, blågrønne nettverk, vannmiljø, forbruk og avfall, samt energi i bygg.

SIST OPPDATERT: 26.10.2017