Trafikk og analyse

Foto:

Mobilitet i et samfunn bidrar til å binde mennesker og områder sammen, og avhenger av et funksjonelt og effektivt transportsystem.

Det er viktig å finne framtidsrettede, klimavennlige og bærekraftige løsninger, som kan bidra til en effektiv trafikkavvikling og høy trafikksikkerhet. Økt bruk av kollektivtransport samt gang-/sykkelveier er noen av de tiltakene som bidrar til å løse miljø- og fremkommelighetsutfordringene.

COWI arbeider med analyser, utredninger og planlegging for å oppnå samfunnsmessige gode transportløsninger. Vi løser oppgaver både for samferdselsmyndigheter og privat sektor. Vi har bred kompetanse innen trafikk- og transportplanlegging.

Trafikkavdelingen samarbeider med andre miljøer i COWI, både i Norge og internasjonalt. I mange av våre oppdrag benytter vi eksperter fra COWI Danmark. Dette gir oss mulighet for gjensidig utveksling av kompetanse og erfaring i et større nettverk.

SIST OPPDATERT: 04.05.2016