Illustrasjonen viser dagens sykehusstruktur i Innlandet. Illustrasjon: Helse Sør-Øst.

COWI gjennomfører samfunnsanalyse for ny sykehusstruktur i Innlandet

20.08.2020

Rådgiverselskapet COWI har sammen med analyseselskapet Vista Analyse vunnet oppdraget med å utføre en samfunnsanalyse av lokaliseringsløsninger for sykehuset i Innlandet.

COWI har, sammen med Vista analyse, vunnet oppgaven med å kartlegge direkte og indirekte ringvirkninger av ulike løsninger for den nye sykehusstrukturen i Innlandet.

– Vår samfunnsanalyse skal gi faglige innspill til Helse Sør-Øst RHF som til sist skal ta en avgjørelse. Vi i COWI er fornøyde og stolte av å kunne bidra med et faktabasert kunnskapsgrunnlag som vil påvirke den store samfunnsendringer som den nye sykehusstrukturen vil medføre. Å skape gode kunnskapsgrunnlag er kjernen i det vi driver med, forteller Øystein Berge, samfunnsøkonom og prosjektleder i COWI.

Oppdragsgiver er Helse Sør-Øst RHF, det største av de fire regionale helseforetakene i Norge. De skal, etter at styret i Sykehuset Innlandet HF har behandlet saken, ta det endelige valget for lokaliseringen av den nye sykehusstrukturen i Innlandet.

Endrer sykehusstrukturen i Innlandet

Den 8.mars 2019 ble det besluttet at et nytt akuttsykehus, Mjøssykehuset, skal videreutvikles med en samling av spesialiserte funksjoner innen somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig rusbehandling.

Videre skal sykehusdriften fortsettes ved to av dagens somatiske sykehus i Innlandet. Disse vil bli ett akuttsykehus og ett elektivt sykehus med døgnfunksjoner. Prehospitale tjenester og lokalmedisinske sentra skal videreutvikles. Tynset skal i tillegg ha et akuttsykehus.

Nå er altså COWIs oppdrag å hjelpe oppdragsgiver i valg av lokalisering av det nye Mjøssykehuset, akuttsykehuset, det elektive sykehuset og luftambulansebasen, samt lokalisering av desentraliserte tilbud.

Skal bruke en svært bred metodisk tilnærming

Øystein Berge forteller at prosjektgruppen skal benytte en bred metode og at ingen alternativer utelukkes i startfasen.

Samfunnsøkonom Øystein Berge, er prosjektleder fra COWI for samfunnsanalysen som nå gjennomføres. Foto: Ragnhild Heggem Fagerheim

 

– Vi kombinerer statistikk, trafikkmodeller, befolkningsprognoser og case-studier. Vi skal også studere effektene man fikk av lokaliseringen til det nye Sykehuset Østfold Kalnes, blant annet gjennom intervjuer med nøkkelpersoner herfra. Dette er en svært bred metodisk tilnærming, som skal gi et så sikkert beslutningsgrunnlag som mulig.

Noe av det COWI skal analysere er miljø, reisevei, sikkerhet og folkehelseperspektivet.

– Et annet viktig aspekt som vil vies mye oppmerksomhet, er by- og regionsutvikling i lokalsamfunnet. Det er kanskje det viktigste: Hvordan vil samfunnet bli påvirket av dette valget? Dette er blant av de største sykehusomleggingene i Norge i moderne tid.

Transportberegninger og ferske befolkningsprognoser

COWI vil benytte transportberegninger for å regne på reiseveier og reiseavstander – både for ansatte og de som skal besøke sykehuset.

– Når to sykehus legges ned, vil alltid noen få lengre reisevei. Men hvordan kan vi redusere reiseveien så mye som mulig? Og hvordan kan denne reiseveien gjøres grønnere?

De skal også bruke transportmodeller som kan forespeile fremtidens reisemønster.

– Dette er viktig ettersom infrastrukturen i området endrer seg fort, både med en stor E6-utbyggning fra Gardermoen og forbi Lillehammer. I tillegg har man InterCity-jernbaneutbygging som strekker seg fra Oslo via Hamar til Lillehammer. Vi må også ta utgangspunkt i hvordan transportsektoren ser ut når sykehuset står ferdig, og årene etterpå.
I tillegg er befolkningen i endring.

– De tidligere analysene som er gjort for lokaliseringen bygger på gamle befolkningsprognoser. Disse er i stor endring. Nå har det akkurat kommet nye anslag for befolkningsprognoser i kommunene fra SSB, så vi vil jobbe med helt ferske prognoser. Det vi vet allerede, er blant annet at innvandringen er ventet å bli lavere, samt at befolkningsfordelingen vil endre seg.

Miljø i fokus

Prosjektet vurderer hvilke av dagens sykehus som skal videreføres. En slik beslutning vil også ta innover seg det miljømessige avtrykket til byggene som blir valgt.

Reisevei og transportmuligheter er blant aspektene som skal vurderes for den nye sykehusstrukturen i Innlandet. Foto: Ragnhild Heggem Fagerheim

 

– Nye bygg bruker langt mindre energi, og dette kan påvirke valget. Et annet aspekt er transport: Lar det seg gjøre å reise bærekraftig til sykehuset? Vi skal også se på hvordan prosjektet vil forholde seg til naturvern, jordbruksområder og kulturvern.

COWI har nylig hatt oppstartsmøte for prosjektet, men Øystein Berge ser allerede frem til å overlevere det ferdige resultatet.

– Ny sykehusstruktur vil gi et bedre sykehustilbud i Innlandet, men vi må også være helt sikre på at løsningen som velges er den som gir best effekt for samfunnet som helhet. Vi tror og håper at samfunnsanalysen vi leverer fra oss i oktober vil være et svært godt verktøy for beslutningene som skal tas. Dette er en konkret analyse som vil se på hva sykehusplasseringen vil bety for befolkningen i Innlandet.

Ta kontakt

Geir Vasseljen Mørkrid

Geir Vasseljen Mørkrid
Head of Section
Roads and Transport Planning, Norway