executive Vice President
Birgit Farstad Larsen
Business Development Director
Kirsti Engebretsen Larssen
Bygninger

Divisjonsdirektør

Ebbe Lind Kristensen

TRANSPORT OG BYUTVIKLING

Divisjonsdirektør

Jesper Asferg

VANN OG MILJØ

Konstituert divisjonsdirektør

Jørn Christen Johnsen

Organisasjon

COWI-konsernet er organisert i fem forretningsområder – Danmark, Norge, Sverige, COWI internationally og Arkitema Architects.

 

*COWI Danmark inkluderer datterselskaper i Belgia, India, Polen, Storbritannia og Afrika
**
COWI internationally inkluderer datterselskaper i Tyskland, Hongkong, India, Korea, Nord-Amerika, Norge, Qatar, De forente arabiske emirater og Storbritannia

 

Jens Højgaard Christoffersen

President & Group CEO

Rasmus Ødum

Executive Vice President, COO

natalie shaverdian riise-knudsen

Executive Vice President, Group CFO

marius weydahl berg

Chief Business Development Officer

Michael Bindseil
Executive Vice President, Business Line International
HENRIK WINTHER
Executive Vice President, Business Line Denmark
Birgit Farstad Larsen
Executive Vice President, COWI Norway
Anders Wiktorson
Executive Vice President, COWI Sverige
Thomas kveiborg
Executive Vice President, Business Line Arkitema Architects

Jukka Pertola

Styreleder

Carsten Bjerg

Nestleder

Anne Harris
Henrik Andersen
Jasper Kyndi
Kristin Sandberg
Niels Fog
Pierre Olofsson 

Eierskap

Konsernets morselskap, COWI Holding A/S, er et unotert dansk aksjeselskap som eies av COWIfonden og nåværende og tidligere medarbeidere.
 

COWIfonden

COWIFonden er et næringsdrivende, selveiende fond som eier aksjemajoriteten i COWI Holding A/S.

Fondets formål er å utgjøre et stabilt fundament for COWI Holding A/S og støtte forskning og utvikling med tilknytning til dansk ingeniørvirksomhet. COWIfonden støtter COWI-konsernet i å nå sin visjon og sikre konkurranseevne og gode økonomiske resultater.

Ifølge vedtektene skal COWIfonden bevare sin bestemmende innflytelse og sikre at COWI bevarer sin økonomiske uavhengighet gjennom selvfinansiering, medarbeiderfinansiering eller tilførsel av kapital utenfra.

Fondet kan, i forbindelse med kapitalutvidelse i COWI Holding A/S eller fusjon med andre selskaper, gi avkall på sin posisjon som majoritetsaksjonær i selskapet, hvis det er nødvendig for å fastholde og utvikle de næringsmessige aktivitetene som konkurransedyktig virksomhet på internasjonalt plan.

COWIfonden eier ca. 87 prosent av aksjekapitalen i COWI Holding A/S, herunder samtlige A-aksjer. (mai 2022)
 

Øvrige aksjonærer i COWI Holding A/S

Ca. 13 prosent av aksjekapitalen i COWI Holding A/S eies av nåværende og tidligere medarbeidere i COWI-konsernet. (mai 2022)

COWI ønsker hvert år å tilby aksjer til konsernets medarbeidere for å oppnå et bredt fundert medeierskap blant medarbeiderne. For øyeblikket tilbys aksjene i åtte land.

Ved stiftelsen av COWI Holding A/S i 2010 fikk COWI A/S’ aksjonærer mulighet til å omgjøre aksjene til nye aksjer i COWI Holding A/S.
 Investorer

COWI Holding A/S

COWI Holding A/S er konsernets holdingselskap. Det ble opprettet i 2010 og er eid av COWIfonden og COWI-medarbeiderne. COWI Holding A/S er et unotert dansk aksjeselskap.

At COWI-medarbeiderne er med i eierkretsen, er en viktig del av COWIs strategi.

Vi mener ansatteeierskap vil øke samarbeidet i COWI-konsernet og styrke sammenhengen mellom resultatoppnåelse og medarbeidernes kompetanse og innsats.

Å ha ansatte i eierkretsen er derfor en viktig forutsetning for COWIs fremtidige suksess.

COWIfonden eier alle A-aksjene pluss noen B-aksjer, dvs. ca. 87 prosent av aksjekapitalen. De ansatte eier ca. 13 prosent. (mai 2022) 

AKSJENE

COWI Holding A/S’ aksjekapital (desember 2021) er 286 593 700 DKK (28 659 370 stemmer).

  • 200 000 000 DKK består av A-aksjer (fordelt på A-aksjer pålydende 100 DKK eller multipler av dette, tilsvarende 20 000 000 stemmer) som er heleid av COWIfonden.
  • 86 593 700 DKK består av B-aksjer (fordelt på 865 937 B-aksjer pålydende 100 DKK, tilsvarende 865 937 stemmer) som er eid av COWIfonden, COWI-medarbeiderne og COWI Holding A/S.

HVEM KAN KJØPE AKSJER?

B-aksjer i COWI Holding A/S kan kjøpes av COWI-konsernets ansatte og ledelsen i COWI Holding A/S og COWIfonden, forutsatt at:

  • den ansatte er ansatt i et selskap i COWI-konsernet i områder der aksjeprogrammet for ansatte er tilgjengelig aktuelle områder fastsettes årlig i forbindelse med generalforsamlingen
  • den ansatte ikke har sagt opp, blitt sagt opp eller blitt permittert når B-aksjene kjøpes

Ansatte, ledelse i COWI Holding A/S og COWIfonden kan kjøpe så mange av de tilgjengelige B-aksjene i henhold til et salgstilbud som de ønsker, forutsatt at ingen enkeltperson på et gitt tidspunkt kan eie et samlet antall B-aksjer over en fastsatt grense på 0,5 prosent av aksjekapitalen utstedt i COWI Holding A/S.

AKSJEKURSEN

B-aksjekursen fastsettes av selskapets aksjeverdi, som defineres av selskapets egenkapital delt på aksjekapitalen.

En ny aksjekurs beregnes hvert år etter generalforsamlingen. Denne kursen varer til påfølgende års generalforsamling.

AKSJESALG

Salg av B-aksjer skjer via COWIs aksjonærportal driftet av Computershare. COWIs aksjonærportal finnes her.

Hvert år i forbindelse med åpningen av aksjehandelsvinduet vil nåværende og tidligere ansatte motta en e-post med kobling til aksjonærportalen.

Aksjonærer kan selge B-aksjene hvert år i det årlige aksjehandelsvinduet (innen fire uker etter generalforsamlingen), og det er ingen bindingstid før det er mulig å selge. Men i visse land kan det være lokale variasjoner og/eller lovkrav.

TIDLIGERE MEDARBEIDERE

Hvis aksjonærens ansettelsesforhold i COWI-konsernet opphører, plikter aksjonæren å selge tilbake B-aksjer i første forestående salgsvindu (innen fire uker etter generalforsamlingen). I visse tilfeller kan imidlertid tidligere ansatte beholde B-aksjene i en ytterligere treårsperiode. (Les Vilkår for eie av B-aksjer under Les mer hvis du vil ha mer informasjon.)

 

Ansvarsfraskrivelse

Innholdet på nettstedet gjøres tilgjengelig kun som en tjeneste og som informasjon. Vi har forsøkt å påse at informasjonen er så nøyaktig som mulig, men denne generelle informasjonen om COWIs aksjeprogram verken erstatter eller endrer betingelsene fastsatt i vilkårene for eie av B-aksjer eller lignende betingelser aksjonærene godtar når de kjøper og/eller eier aksjer.

Ta kontakt

Manuel Vigilius
Vice President
Group Communication, Denmark

Tel: +45 56401197