Foto: Nordic – office of Architecture

Nytt sykehus på Aker blir et landemerke i Oslo

30.11.2018

Konseptet for Nytt sykehus på Aker er nå levert: et kompakt sykehus der det blir lys, luft, utsikt og tilgang til gode uteområder med grønne lunger. For å sikre varig vern av områdets historiske bygninger tas flere av disse også i bruk av sykehuset.

Plassert midt på den flotte tomten på Aker, like ved Sinsenkrysset, kommer et av Oslos nye landemerker; byens nye lokalsykehus. Sykehuset blir totalt på ca. 150.000 m2 og vil inneholde over 650 sengeplasser, der omtrent 250 er for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling.

Nytt sykehus på Aker er en del av en større sykehussatsning, der Oslo universitetssykehus HF skal utvikles som tre sykehus med en klar profil; et lokalsykehus på Aker, et samlet og komplett regionsykehus med lokalsykehusfunksjoner på Gaustad og et spesialisert kreftsykehus på Radiumhospitalet. I tillegg skal det etableres en regional sikkerhetsavdeling (RSA) til erstatning for nåværende virksomhet på Dikemark.

Rådgivergruppen bak Aker ledes av Nordic — Office of Architecture og er en konstellasjon av Norges kanskje mest erfarne hoder innen helsebygg; Nordic, AART architects, COWI, Norconsult, Bjørbekk & Lindheim landskapsarkitekter og Metier OEC AS. Den tverrfaglige gruppen har erfaring fra en rekke store prosjekter og for kun kort tid siden vant Nordic og COWI den internasjonale prisen for «Årets Digitale Byggeprosjekt» for det pågående sykehusprosjektet i Stavanger, der de også samarbeider med AART Architects.

«Vi ønsker først og fremst å forme et funksjonelt bygningsanlegg for sykehusets brukere. Dette skal bli et helsefremmende og godt sted å være uansett om du er pasient, besøkende eller ansatt ved sykehuset. Det blir lys, luft og utsikt og tilgang til gode uteområder med grønne lunger. Vi ønsker også å forme et anlegg som gir noe til byen og omkringliggende bebyggelse i form av et godt byplangrep hvor miljø og bærekraft er vektlagt.» Sier Hanne Hemsen, partner og arkitekt i Nordic — Office of Architecture.

 Foto: Nordic – office of Architecture

Nord for sykehuset ligger det historiske hjertet på tomten, med paviljonger, en fredet allé og en kolle som sammen utgjør det grønne hjertet på tomten. Her er det planlagt en campus, en studentplass tett på universitetsarealene i sykehuset. Ved denne plassen er også Oslo Storbylegevakt planlagt, noe som sørger for en tett tilknytning mellom sykehuset og storbylegevakten.

«Landskapet har fått spille en svært sentral rolle i utvikling av det fremtidige sykehusområdet. Torg, grønne lunger og en helhetlig park- og byromsstruktur vil gi varierte og gode uteområder for både pasienter, ansatte og besøkende. Her blir det gode forbindelser til omgivelsene, og vi tror at Akerhøyden i fremtiden vil inngå som en naturlig del av byens sykkel- og rekreasjonsstruktur» sier Elinor May Aas, landskapsarkitekt i Bjørbekk og Lindheim landskapsarkitekter.

Prosjektet er en grønn satsning i mer enn én forstand; som et sykehus for fremtiden må det også være så nært nullutslippsnivå som mulig.

«For Aker sykehus fokuserer vi på et design som minimerer energibehovet og klimagassutslipp, blant annet ved bruk av termisk energi og solceller. Å planlegge Aker og Storbylegevakta parallelt vil gi oss mulighet til å etablere felles energiløsninger, noe som gagner begge prosjektene positivt», sier Kirsti Engebretsen Larssen, Senior forretningsutvikler i COWI.

«Prosjektet har høye energi- og miljøambisjoner, så det er et tydelig fokus på materialer med lavt klimagassutslipp, og vi vil benytte et klimagassregnskap som grunnlag for alle materialvalg», fortsetter Ingrid Hole fra Norconsult – sivilingeniør bygningsfysikk og koordinator for energi og miljø i prosjektet.

I tillegg til to høyhus vil det også komme lavere bygninger, også disse med utsikt, takhager og varierte uterom. Disse er beregnet på psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Omkringliggende eksisterende bygninger, hvorav mange er fredete, tas i bruk til psykisk helsevern, kontor og undervisning. Målet er en fin blanding av nytt og gammelt og sikrer varig vern av bygningene gjennom aktiv bruk.

«Med Aker sykehus åpner vi for nye perspektiver på hvordan man kan skape et både empatisk og effektivt helsebygg», forteller Torben Skovbjerg Larsen i AART.

Helse Sør-Øst RHF har ansvaret for prosjektene, og har etablert en egen prosjektorganisasjon med ressurser fra Sykehusbygg HF for det videre arbeidet. Det har vært mye engasjement rundt byggingen av Aker, nå er man ett steg nærmere og anslår at første etappe av byggeprosjektet skal stå ferdig i 2028.

 Foto: Nordic – office of Architecture

Fakta om Aker Sykehus

Sted:
Oslo, Norge

Status:
Levert skisseprosjekt

Størrelse:
150.000 kvm

Byggherre:
Helse Sør-Øst RHF

Arkitekter:
Nordic - Office of Architecture AART architects

Landskapsarkitekt:
Bjørbekk & Lindheim

Ingeniør:
COWI Norge og Norconsult

Konsulent:
Metier OEC

Ta kontakt

Kirsti Engebretsen Larssen
Senior Market Director
Management, Norway

Tel: +47 92232122