FORBEDRET VEISIKKERHET VED HJELP AV INTELLIGENT DATABEHANDLNG OG TRENDANALYSE

Digitalisering og teknologi Innsikt
07.09.2018 / Thomas Rud

Et nytt analyseverktøy som skal redusere risikoen for ulykker på veiene ved hjelp av innføring av intelligente og datastyrte veisikkerhetstiltak sparer kommunene for verdifull tid og penger.

Datahåndtering er en utfordring for små og store organisasjoner over hele verden. Noe som går igjen i mange bransjer og sektorer, er problemet med å finne de riktige verktøyene, kunnskapene og ressursene som kan gjøre mer effektive i arbeidet og gjøre dem i stand til å ta bedre beslutninger.

Den største hindringen for dataanalytikere er den tiden som går med til å klargjøre og behandle data.

Ifølge Trifactas globale undersøkelse fra 2018 bruker 60 % av IT-ekspertene halvparten eller mer av arbeidstiden på å klargjøre, kvalitetssikre og rydde opp i data, noe som koster organisasjonene over 450 milliarder dollar.

59 % av dem som svarte på undersøkelsen, mente at dette arbeidet koster organisasjonene mer enn de gir i verdi.

DATAINNSAMLING KAN VÆRE EN KREVENDE OPPGAVE

En offentlig virksomhet som særlig sliter, er kommunene, fremfor alt ingeniører og analytikere i samferdselsavdelinger.

Mange steder har de ganske enkelt ikke tid eller tilgjengelige ressurser til å utføre de nødvendige studiene og analysene selv, særlig når datamengdene, for eksempel om trafikkulykker, er enormt omfattende og ganske komplisert og tidkrevende å finne, samle inn og analysere.

Vanligvis bestiller hver kommune en stor rapport om trafikkulykker med få års mellomrom fra et konsulentfirma, eller så utarbeider de selv en rapport manuelt, noe som er en intensiv prosess.

Noen tar seg ikke bryet med denne oppgaven i det hele tatt på grunn av tidsmangel eller andre prioriteringer og risikerer at denne viktige oppgaven havner mellom to stoler. Det er fundamentalt viktig å få riktig informasjon på dette feltet, fordi det er en grunnleggende forutsetning for å kunne iverksette forebyggende tiltak mot trafikkulykker og for å kunne starte offentlige sikkerhetskampanjer.

EN ENKEL OG LOGISK LØSNING

For å ta hånd om behovet for rask og effektiv innsamling og analyse av ulykkesdata har vi utviklet et nytt verktøy som heter Uheldsportalen (Ulykkesportalen).

Verktøyet er basert på et grundig brukertestprogram med faktiske kunder. Det gir en bedre forståelse av deres spesifikke behov og krav, som vi har brukt til å skape en optimal, men samtidig enkel løsning, ved lansering av portalen.

Kort fortalt er Ulykkesportalen et nettbasert verktøy som kan hjelpe lokale trafikkingeniører med å identifisere ulykkessteder og -trender på veinettet, som så kan brukes som grunnlag for innføring av tiltak for bedring av sikkerheten og atferden i trafikken.

Portalen henter data om trafikkulykker som er registrert av politiet, fra Vejman.dk, en database hos Vejdirektoratet i Danmark. Informasjonen behandles, slik at intuitive grafer, kart og statistikk kan vises.

Siden lanseringen i slutten av 2017 har vi lyttet til tilbakemeldinger fra brukerne og fortsatt med å utvikle portalen gjennom små, gradvise forbedringer og gjennom unike tilleggsfunksjoner.

VERKTØYET I PRAKSIS

Ulykkesportalen bruker offentlig informasjon som primært fokuserer på: 1) hvem: sjåførens alder, kjønn osv. 2) hvor: ulykkesstedet 3) når: dato og klokkeslett og 4) hvordan: ulykkestypen og skadene som oppsto.

Ved hjelp av denne informasjonen kan brukerne bruke temaanalysegeneratoren til å sammenligne ulykkestrender over tid på et kart. På den måten kan de identifisere områder der det bør settes inn trafikksikkerhetstiltak. Brukerne kan også tilpasse visningen i grafverktøyet ved hjelp av ett eller flere filtre.

Man kan for eksempel få vist ulykker der sykler er innblandet, eller bare ulykker i rushtiden eller nær veikurver.

Med flere filtre kan brukerne visualisere ulykker der biler er innblandet, i veikurver i åpent landskap, eller ulykker i rushtiden der syklister i aldersgruppen 5–16 år er innblandet. Eksempeldiagrammet nedenfor viser personskader under ulykker over et bestemt antall år.

Man kan også se nærmere på dataene for et geografisk område eller for steder med mange ulykker på et varmekart, eller bruke en kartfunksjon til å vise antall ulykker innenfor den samme geografiske plasseringen for å få en bedre analyse av ulykkesbelastede strekninger (som vist nedenfor).

En annen nyttig funksjon er et forum for deling av kunnskap om trafikksikkerhet. Her er det samlet inn informasjon om forebygging av ulykker og sikkerhetstiltak fra publiserte artikler, håndbøker, lovgivning og forskningstudier, alt sammen samlet på et lett tilgjengelig sted.

ET STORT SPRANG FOR TRAFIKKINGENIØREN

I den siste versjonen fra juli i år lanserte vi flere oppdateringer og nye funksjoner, blant annet en ny funksjon for kollisjonsdiagrammer. Tidligere var frihåndstegninger den eneste muligheten når trafikkingeniører skulle illustrere kollisjoner.

Men med Ulykkesportalen opprettes kollisjonsdigrammer automatisk i applikasjonen for å vise hvordan føreren av et kjøretøy eller en sykkel mistet kontrollen på veien. Brukerne kan klikke på forskjellige områder i diagrammet for å trekke ut tallene bak hvert datapunkt. Funksjonen er et lite skritt for mennesket, men et stort steg for trafikkingeniøren.

RAPPORTER UTARBEIDES PÅ FÅ SEKUNDER I STEDET FOR UKER

Med utgangspunkt i det gjennomsnittlige tidsforbruket på arbeid med trafikksikkerhet har vi beregnet at ved å bruke Ulykkesportalen vil kommunene oppleve:

  • Besparelser på cirka 70 timer per år på analyse av ulykker alene
  • Årlige besparelser på over 10 000 euro per bruker (med utgangspunkt i en timesats på 67 euro)
  • En nedgang på 80 % i antall timer som brukes hvert år på å behandle data manuelt

En av de nyttigste funksjonene for kommunene er årsrapportfunksjonen. Hvert år utarbeider kommunene rapporter om kollisjoner og trafikksikkerhet for å holde lokalpolitikerne orientert om utviklingen innenfor trafikksikkerhet.

Det tar vanligvis uker å utarbeide en slik rapport, men med Ulykkesportalen kan de nå eksportere elementer og grafer i det ønskede rapportformatet på bare få sekunder.

Vi har planer om å lansere en rekke nye funksjoner i løpet av neste år, noe som ytterligere vil redusere tiden som brukes på manuell analyse, og som vil forbedre brukeropplevelsen og -funksjonene. Dette kan være funksjoner som en intelligent tabelleser, chattefunksjoner og GIS-kart.

På lengre sikt håper vi Ulykkesportalen blir en viktig del i kommunenes verktøykasse, etter hvert som de blir klar over de kostnads- og tidsbesparende fordelene, samtidig med at de reduserer usikkerheten ved hjelp av nøyaktig og konsistent rapportering.

Vi håper at dette vil resultere i færre ulykker og sikrere veier.

MØT EKSPERTEN

Jeg er sivilingeniør og prosjektleder med spesialisering innenfor byplanlegging og transport, med hovedfokus på planlegging av veiinfrastruktur, forskning og utvikling, trafikkteknikk, veimerking, trafikksikkerhet og fremkommelighetsplanlegging.

Jeg er sertifisert trafikksikkerhetsrevisor og sertifisert fremkommelighetsrevisor.

Siden slutten av 2017 har utvikling og forbedring av Ulykkesportalen vært min hovedprioritet.

Ta kontakt

Thomas Rud
Project Manager
Transport Planning, Denmark

Tel: +45 56403905