64 prosent av bergensere er villige til å la bilen stå

02.12.2019

COWI-rapporten "By uten bil – utopi, vidunderlig eller urettferdig" viser et betydelig potensial for grønnere fritidsreiser til Bergen sentrum. Men det er store forskjeller på reisende i indre og ytre bydeler. 

3300 innbyggere med postnummer i noen av landets største byer har besvart ni spørsmål knyttet til deres fritidsreiser til sentrum, deres holdninger, endringsvilje og bruk av sentrum. I Bergen har 800 personer besvart undersøkelsen.

Et av funnene er at Bergens bilister er svært endringsvillige: 64 prosent av bilistene sier at de kan vurdere å endre transportmiddel såfremt tilbudet for alternativene bedres.

I undersøkelsen svarte nær tre fjerdedeler at de brukte et "grønt" reisemiddel på sin siste fritidsreise til sentrum. Blant disse utgjør kollektivreisende utgjør den største gruppen, mens resten går eller sykler. Den siste fjerdedelen benytter privatbil på sine fritidsreiser til Bergen sentrum.

Store forskjeller på utkant- og sentrumsbergensere

Undersøkelsen har sett ekstra nøye på forskjeller i reisevaner hos bosatte i indre versus ytre bydeler i Bergen. Indre by er definert som bosatte i bydelene Årstad og Bergenhus. 

I begge de to gruppene er kollektivtransport det dominerende reisemiddelet på sentrumsreiser utenom jobb, og utgjør 46 prosent av reisene i indre by og 48 prosent i ytre by.

– At det er mer krevende å sykle fra Åsane til Bergen sentrum enn fra Bergenhus, er det liten tvil om. Undersøkelsen bekrefter at det er vesentlige forskjeller i valg av reisemiddel når du er bosatt i sentrum eller når du er bosatt i de ytre bydelene, sier Øystein Berge, samfunnsøkonom og mobilitetsekspert i COWI.

Han understreker likevel at det er betydelig potensial å hente i å lokke bilister i de ytre bydelene over til andre transportmetoder.

Bilen står for 44 prosent av fritidsreisene til bosatte utenfor sentrum, mot 16 prosent av reisene foretatt av de som er bosatt sentrumsnært. Altså er det bilreiser som erstatter syklistene og fotgjengerne i de ytre bildelene – ikke kollektivreiser.

– Bilandelene er vesentlig høyere i ytre deler Bergen. Det vi ser er at gang- og sykkelandelen overtas utelukkende av bil utenfor sentrum. Hvis vi fikk noen av disse over til kollektiv, ville det utgjort en stor forskjell på trafikken til Bergen sentrum, sier Berge.

Bilistene som er bosatt i ytre bydeler er også mer endringsvillige enn sentrumsbilistene. Hele 70 prosent av bilister bosatt i ytre bydeler sier at de er villige til å la bilen stå på neste reise såfremt de alternative reisemetodene utbedres. Kortere reisetid er den viktigste faktoren for de nølende bilistene.

De med høyest inntekt kjører mest bil

I Bergen er det en klar sammenheng mellom inntekt og transportmiddelvalg. Bilandelen øker for hvert inntektstrinn.

Parallelt ser vi at kollektivandelen er høyest blant husstandene med lavest inntekt, og at den synker jo høyere inntekt husstanden har (bortsett fra for de med aller høyest inntekt – der stiger andelen igjen). 28 prosent av de kollektivreisende svarer at økonomi er hovedårsaken til at de velger nettopp dette transportmiddelet. Det bekrefter sammenhengen mellom inntekt og valg av reisemiddel.

HOVEDFUNN OPPSUMMERT FOR BERGEN

 • Reisemiddelfordelingen i Bergen fordeler seg slik: Kollektiv (47%), gange/sykkel (26%), privatbil (26%).
 • 64 prosent av bilistene i Bergen svarer at de er villige til å endre transporttype dersom avgangene blir hyppigere, reisetiden kortes ned eller stasjonsnærheten bedres. Rundt 10 prosent av bilistene anser bilen som det eneste aktuelle reisemiddel.
 • Det betyr at 9 av 10 reiser – eller er villige til å reise – bærekraftig inn til Bergen sentrum på sine fritidsreiser.
 • For personer fra husholdningene med lavest inntekt, bruker 14 prosent privatbil mens 57 prosent reiser kollektivt. For de fra husholdninger med inntekt over halvannen million bruker 67 prosent bil til sentrum mens kun 31 prosent reiser kollektivt.
 • For kollektivreisende er økonomi hovedårsaken til transportvalget. For bilister og syklister/gående er reisetid viktigst.
 • Syklende/gående og bilister legger igjen like mye penger i sentrum per besøk i snitt, 698 kroner. Kollektivreisende legger i snitt igjen 596 kroner. Tallene for antall reiser til Bergen sentrum den siste måneden er i snitt 6, 11 og 18 for henholdsvis privatbil, kollektivt og gange/sykkel.
 • 31 prosent av reisende – uavhengig av transportmetode – har shopping som hovedformål med sentrumsreisen. Deretter følger restaurant/café/pub (21%), kulturopplevelser (19%) og hygge/spasertur/besøke venner (16%).

OM RAPPORTEN:

 • Innbyggere med postnummer i Oslo, Trondheim, Bergen, Drammen, Stavanger og Tromsø har svart på ni spørsmål knyttet til reisevaner, reisemetoder, aktivitet, forbruk og holdninger i forbindelse med deres reiser til bysentrum i sin by.
 • Svarene knyttet til aktivitet og pengeforbruk er basert på respondentens siste reise til sentrum utenom jobb.
 • COWI har analysert svarene og samlet funnene i seks unike rapporter for hver av byene, samt én for byene samlet.
 • 3300 respondenter har svart på undersøkelsen, 500 i hver by. For Bergen har vi valgt å utvide undersøkelsen til 800 respondenter for å se nærmere på forskjeller i indre og ytre deler av byen. For Bergensrapporten vil da feilmarginen være i intervallet 1,5–3,5 prosent for hovedspørsmålene.
 • Trondheimsrapporten er sluppet, og Bergen er nummer to ut. De resterende rapportene vil bli sluppet i løpet av vinteren 2019-2020.
 • Bakgrunnen for rapporten er COWIs ønske om å bidra til en faktabasert diskusjon knyttet til bilens rolle i byene våre i fremtiden, hvilke utfordringer vi står overfor og hvilket potensial det er til å endre dagens situasjon med utgangspunkt i innbyggerne.
 • Rapporten er ikke sammenlignbar med de grundige Reisevaneundersøkelsene som allerede gjøres på feltet. Vi håper likevel at undersøkelsens funn knyttet til endringsvilje og holdninger kan gi ny innsikt og være med å gi den pågående debatten nye perspektiver.

Last ned hele rapporten her.

Ta kontakt

May Kristin Haugen
Head of Communication
Communication NO, Norway

Tel: +47 97745057