Kollektivreisende i Drammen skiller seg ut fra kollektivreisende i fem andre store norske byer.

Bilbyen Drammen overrasker i ny COWI-undersøkelse

04.12.2019

Drammen har den høyeste bilandelen blant de norske byene COWI har sett på i en fersk befolkningsundersøkelse. Hvem som kjører bil, skiller seg også vesentlig ut fra de øvrige byene.

Drammensutgaven av COWI-rapporten "By uten bil – utopi, vidunderlig eller urettferdig" viser at 41 prosent reiser med privatbil når de de skal til Drammen sentrum utenom jobb. Det er den høyeste bilandelen av de seks undersøkte byene i rapportserien. Dette kom frem da rapporten ble sluppet på Byfrokost i Drammen onsdag 4.desember.

Også hvem som er kjører bil skiller seg ut i Drammen. I de øvrige byene er det en tydelig sammenheng mellom husholdningens samlede inntekt og valg av transportmiddel: Kollektivandelene faller desto høyere inntekt du har, mens bilandelene øker parallelt. I Drammen er sannheten en noe annen.

Lavinntektshusholdninger kjører mer bil

– Det overraskende i Drammen er at de med den laveste inntekten faktisk bruker mer bil enn kollektiv, hele 32 prosent. Det skiller seg vesentlig fra de andre byene vi har sett på. I tillegg ser vi at de med høyest inntekt sykler og går mest, forteller samfunnsøkonom Øystein Berge i COWI.

Det at de med lavest inntekt bruker bilen såpass mye i Drammen, kan ifølge administrerende direktør i kollektivtransportselskapet Brakar, Terje Sundfjord, ha en naturlig forklaring:

– Konkurransesituasjonen for kollektiv mot bil i Drammen er vanskelig. Medregnet ventetid og pris er det regnet på at en kollektivreise koster 88 kroner mot bilens 29 kroner. Da er det vanskelig for oss å konkurrere mot bilen, sa Sundfjord på Byfrokosten.

Fredrik A Haaning (Høyre), varaordfører Ståle Sørensen (MDG) og Terje Sundfjord (Brakar) møttes til debatt på COWIs Byfrokost.


Han pekte i tillegg på at skrotingen av Buskerudbypakke 2 ikke gjør situasjonen noe bedre. Den økonomiske situasjonen etter at avtalen ble lagt død, gir ikke rom for å øke antallet bussavganger. Her fikk han medhold for varaordfører Ståle Sørensen.

– Vi har helt andre forutsetninger for å lykkes med kollektivsatsing nå etter at Buskerudbypakke 2 ble vraket. Vi kan ikke bare kimse av dette, det er alvorlig, sa Sørensen.

Undersøkelsen viste også at 36 prosent av de med høyest inntekt bruker bilen på sine fritidsreiser til sentrum, som er fem prosent mindre enn den jevne Drammenser.

– At de med høyest inntekt bruker bilen mindre kan ha sammenheng med bosted. Bragernesåsen er det mest eksklusive området i Drammen, og de som bor her kan enkelt bevege seg til sentrum til fots eller med sykkel, sier Øystein Berge.

Sentrumsnæringer tjener mest på gående og syklende

Undersøkelsen viser at gående og syklende i gjennomsnitt bruker mer penger per tur til Drammen sentrum (859 kroner) enn bilister (746 kroner) og kollektivreisende (583 kroner).

– Ser vi i stedet på medianen for pengebruk, er det bilistene som ligger høyest mens de som sykler og går ligger lavest. Dette skyldes at snittet trekkes opp av at en del syklende og gående la igjen høye beløp under siste sentrumsbesøk. Likevel er det en tydelig tendens for Drammen, og tallene for fotgjengere og syklister er likefremt svært høyt, fortsetter Berge.

Samfunnsøkonom og mobilitetsekspert i COWI, Øystein Berge, la frem funnene for Drammen.


I Drammen er også bilistene mer sjeldent i sentrum i løpet av en måned. Tallene for antall besøk i måneden for bilister, kollektivreisende og gående/syklende ligger henholdsvis på 7, 9, og 14.

– Man kan anta ut ifra dette at gående og syklende legger igjen mest penger i sentrum totalt per måned. De er faktisk dobbelt så ofte i sentrum som bilister. Det vil også si at de bidrar mer til bylivet generelt.

Kjøpesentre utfordrer sentrumshandelen

Byliv og besøksfrekvens er også noe som opptar Tom Søgård i Byen Vår Drammen – et selskap som jobber for sentrumsutvikling og byliv i Drammen.

– De som besøker Drammen sentrum sjelden blir ofte overrasket når de kommer hit. Det er jo både butikker, byliv og folk her. Når man leser avisene kan man fort få inntrykk av at det er mest gråpapir i vinduene, sier Søgård.

Fotgjengere og syklister legger igjen mest penger i sentrum per bybesøk, ifølge COWIs undersøkelse.


COWI-undersøkelsen viser at shopping er hovedformålet til de besøkende i Drammen sentrum – 37 prosent svarer dette. Sentrumsbutikkene i Drammen møter likevel stor konkurranse blant byens kjøpesenter – Drammen har den høyeste konsentrasjonen av kjøpesenter i Norge.

Byen Vår Drammen har de siste årene jobbet med flere tiltak for å gjøre parkeringsbetingelsene i sentrum konkurransedyktige med kjøpesenterparkering.

– Folk endrer vaner, men forventer fortsatt at alt skal være som før. De handler nå på Gulskogen senter, men forventer fortsatt at det skal være like mye liv i byen. Det er rart, sa Sørgård.

Hovedfunn oppsummert for Drammen

 • Reisemiddelfordelingen i Drammen fordeler seg slik: Privat bil (41%), gange/løping/sykkel (30%), kollektiv (29%)
 • 60 prosent av bilistene i Drammen svarer at de er villige til å endre transporttype dersom avgangene blir hyppigere, reisetiden kortes ned eller stasjonsnærheten bedres. Det er den laveste endringsviljen blant de undersøkte byene.
 • 17 prosent av bilistene anser bilen som det eneste aktuelle reisemiddelet.
 • Det betyr at 83 prosent – over 8 av 10 – av de som besøker Drammen sentrum reiser eller er villige til å reise bærekraftig til Drammen sentrum på sine sentrumsreiser.
 • For personer fra husholdninger med lavest inntekt, bruker 32 prosent privatbil og 32 prosent reiser kollektivt. For de fra husholdninger med inntekt over halvannen million går, sykler eller løper hele 47 prosent. I denne inntektskategorien finner vi den laveste kollektivandelen på 17 prosent.
 • Undersøkelsen viser at gående og syklende i gjennomsnitt bruker mer penger per tur til Drammen sentrum (859 kroner) enn bilister (746 kroner) og kollektivreisende (583 kroner).
 • Tallene for antall besøk i måneden for bilister, kollektivreisende og gående/syklende er henholdsvis 7, 9 og 14.
 • 37 prosent av reisende – uavhengig av transportmetode – har shopping som hovedformål med sentrumsreisen. Deretter følger restaurant/café/pub (19%), hygge/spasertur/besøke venner (17%) og kulturopplevelser (16%).

Om undersøkelsen

 • Innbyggere med postnummer i Oslo, Trondheim, Bergen, Drammen, Stavanger og Tromsø har svart på ni spørsmål knyttet til reisevaner, reisemetoder, aktivitet, forbruk og holdninger i forbindelse med deres reiser til bysentrum i sin by.
 • Svarene knyttet til aktivitet og pengeforbruk er basert på respondentens siste reise til sentrum utenom jobb.
 • COWI har analysert svarene og samlet funnene i seks unike rapporter for hver av byene, samt én for byene samlet.
 • 3300 respondenter har svart på undersøkelsen, 500 i hver by med unntak av Bergen som har hatt 800 respondenter.
 • Trondheim og Bergensrapportene er lansert, og Drammen er nummer tre ut. De resterende rapportene vil bli sluppet i løpet av vinteren 2019-2020.
 • Bakgrunnen for rapporten er COWIs ønske om å bidra til en faktabasert diskusjon knyttet til bilens rolle i byene våre i fremtiden, hvilke utfordringer vi står overfor og hvilket potensial det er til å endre dagens situasjon med utgangspunkt i innbyggerne.
 • Rapporten er ikke sammenlignbar med de grundige Reisevaneundersøkelsene som allerede gjøres på feltet. Vi håper likevel at undersøkelsens funn knyttet til endringsvilje og holdninger kan gi ny innsikt og være med å gi den pågående debatten nye perspektiver.

Last ned hele rapporten her.

 

Ta kontakt

Ragnhild Heggem Fagerheim
Kommunikasjonsrådgiver
Communication NO, Norway

Tel: +47 902 39 413