9 av 10 er villige til å reise grønt til Trondheim sentrum

21.10.2019

En ny COWI-undersøkelse viser at 92 prosent av de som besøker Trondheim sentrum på sine fritidsreiser enten reiser "grønt" eller er åpne for å gjøre det dersom tilbudet blir bedre. – Det viser et betydelig potensial for mer bærekraftig transport i Trondheim, sier COWI-ekspert.

Dette kommer frem rapporten "By uten bil – utopi, urettferdig eller vidunderlig? som COWI lanserte på Dokkhuset Scene i Trondheim i 21.oktober. Rapporten tar utgangspunkt i en befolkningsundersøkelse utført av Norstat på oppdrag fra COWI som ser på transportmiddelvalg, holdninger og motivasjoner knyttet til fritidsreiser til bysentrum.

Ifølge undersøkelsen utgjør kollektivreisende til Midtbyen den største transportgruppen med 42 prosent, mens en tredjedel går eller sykler. Kun en fjerdedel benytter privatbil til Midtbyen. Og bilistene er i tillegg endringsvillige, viser undersøkelsen. Kun 8 prosent av respondentene anser privatbil som det eneste aktuelle reisemiddelet – resten kan vurdere et "grønt skifte".

– Mediebildet det siste året har vært preget av motpoler, og det har gitt inntrykk av at folk er mye mer knyttet til bilen sin enn det vår undersøkelse viser. Vi mener dette viser at det eksisterer et betydelig potensial for et grønnere Trondheim. Riktignok er det mer krevende å redusere bilandelen i de mer spredtbygde områdene utenfor sentrum der avstanden er større til barnehage og butikker, sier Øystein Berge, samfunnsøkonom og transportekspert i COWI.

Trondheimsrapporten er den første i en serie på sju rapporter som de kommende månedene vil slippes i norske byer.

De med høyest inntekt kjører mest bil

Undersøkelsen viser også at reisemetodene endrer seg i takt med husholdningens inntekt. For personer i Trondheim med lavest inntekt, bruker 20 prosent privatbil mens 47 prosent reiser kollektivt. For de fra husholdninger med inntekt over halvannen million er resultatet omvendt. I denne gruppen bruker 46 prosent bil til sentrum mens kun 22 prosent reiser kollektivt.

– I Trondheim er det en tydelig sammenheng mellom inntekt og transportmiddel for reiser til sentrum. Vi så dessuten at økonomi er hovedårsaken til at kollektivreisende velger nettopp den transportmetoden. Det kan ha sammenheng med byens høye andel studenter, men det er likevel en tydelig tendens som bekrefte noen myter om hvem den typiske bilisten er, fortsetter Berge.

Bilister bruker mest penger i byen, men bidrar mindre til byliv

Undersøkelsen viser at de som kjører privatbil til Trondheim legger igjen mest penger – i snitt 776 kroner per tur. Kollektivreisende la igjen 688 kroner, mens gående/syklende la igjen 559 kroner.

– Det underbygger det næringslivet påpeker når de går imot bilreduserende tiltak. Likevel er ikke bilens betydning for omsetningen så sort-hvitt. Når det kommer til antall besøk i bysentrum den siste måneden er nemlig rekkefølgen motsatt. De som reiser med privatbil, kollektivt og gange/sykkel besøker sentrum henholdsvis 8, 11 og 12 ganger i måneden i snitt. Dermed kan også det økonomiske bidraget fra syklister, gående og kollektivreisende relativt sett bli høyere ettersom de bruker byen oftere. Ved å være i sentrum oftere, bidrar de også til mer byliv, sier Berge.

Byliv er mer enn omsetning

Undersøkelsen viser at 39 prosent – uavhengig av transportmetode – har shopping som hovedformål med reisen til sentrum. De resterende bruker da byen til andre formål som besøk på café, restauranter, puber eller kulturopplevelser.

– Enhver ordfører ønsker å se et godt byliv i sin by. Byliv henger tett sammen med aktivitet i sentrum. Vi skal ta på alvor at næringsdrivende rapporterer om redusert omsetningsvekst. Samtidig gjør både netthandelen og endret bybruk at byene må innrette seg etter nye former for byliv, som ikke er fundamentert rundt handel. Et godt byliv er mye mer enn kroner og øre, sier Berge.

Hovedfunn oppsummert:

 • Reisemiddelfordelingen i Trondheim fordeler seg slik: Kollektiv (42%), Gange/sykkel (33%), privatbil (24%).
 • To tredjedeler av bilistene i Trondheim svarer at de er villige til å endre transporttype dersom avgangene blir hyppigere, reisetiden kortes ned eller stasjonsnærheten bedres. Kun 8 prosent av bilistene anser bilen som det eneste aktuelle reisemiddel.
 • Det betyr at over 9 av 10 reiser – eller er villige til å reise – bærekraftig inn til Trondheimsentrum.
 • For personer fra husholdningene med lavest inntekt, bruker 20 prosent privatbil mens 47 prosent reiser kollektivt. For de fra husholdninger med inntekt over halvannen million bruker 46 prosent bil til sentrum mens kun 22 prosent reiser kollektivt.
 • For kollektivreisende er økonomi hovedårsaken til transportvalget. For bilister er komfort viktigst, mens det for gående og syklister er tidsbesparelse som er mest avgjørende.
 • De som kjører privatbil til Trondheim sentrum legger igjen mest penger – i snitt 776 kroner per tur, etterfulgt av kollektivreisende (688 kroner) og gående/syklende (559 kroner).
 • Tallene for antall reiser til bysentrum den siste måneden er i snitt 8, 11 og 12 for henholdsvis privatbil, kollektivt og gange/sykkel.
 • 39 prosent av reisende – uavhengig av transportmetode – har shopping som hovedformål med sentrumsreisen. Deretter følger restaurant/café/pub (22%), kulturopplevelser (15%) og hygge/spasertur/besøke venner (13%).

Om rapporten:

 • Innbyggere med postnummer i Oslo, Trondheim, Bergen, Drammen, Stavanger og Tromsø har svart på ni spørsmål knyttet til reisevaner, reisemetoder, aktivitet, forbruk og holdninger i forbindelse med deres reiser til bysentrum i sin by.
 • Svarene knyttet til aktivitet og pengeforbruk er basert på respondentens siste reise til sentrum utenom jobb.
 • COWI har analysert svarene og samlet funnene i seks unike rapporter for hver av byene, samt én for byene samlet.
 • 3000 respondenter har svart på undersøkelsen, 500 i hver by. Feilmarginen er på 1,9-4,5 prosent.
 • Undersøkelsen i Trondheim er gjennomført av Norstat for COWI i tidsrommet 20.-21. september 2019.
 • De resterende rapportene vil bli sluppet i løpet av vinteren 2019-2020.
 • Bakgrunnen for rapporten er COWIs ønske om å bidra til en faktabasert diskusjon knyttet til bilens rolle i byene våre i fremtiden, hvilke utfordringer vi står overfor og hvilket potensial det er til å endre dagens situasjon med utgangspunkt i innbyggerne.

Les hele rapporten her.

Ta kontakt

Ragnhild Heggem Fagerheim
Kommunikasjonsrådgiver
Communication NO, Norway

Tel: +47 902 39 413