Foto: Nye Veier

E18 Dørdal – Tvedestrand sertifiseres i klima- og miljøordningen ceequal

20.10.2020

Nye Veier skal bærekraftsertifisere den nye veistrekningen i henhold til systemet CEEQUAL. Målet er å ta vare på miljøet hvor veien skal bygges og redusere klimagassutslipp.

Nye Veier stiller krav til CEEQUAL-sertifisering av alle kommende vei- og anleggsprosjekter. E18 Dørdal -Tvedestrand er et av landets første infrastrukturprosjekter som tar i bruk denne ordningen. Sertifiseringen brukes som et verktøy for å nå Nye Veiers klima- og miljømål for den nye veien.

COWI har fått i oppdrag av Nye Veier fått i oppdrag å gjennomføre sertifiseringen i hele prosjektet – fra planlegging, til prosjektering og videre til utbygging. Prosjektet har mål om klassifiseringen "Very Good".

– I store samferdselsprosjekter er det et grunnprinsipp at man i størst mulig grad søker å ivareta de ulike berørte partene, gjennom for eksempel medvirkningsprosesser. Dette gjelder også for klima og miljø. Sertifiseringen krever at prosjektet har en bærekraftig tilnærming og at man identifiserer risikoer og muligheter, samt begrenser utslipp til vann og grunn, ivaretar biologisk mangfold, og at transport og logistikk er bærekraftig, forklarer Ann Jeanett Manstad-Hulaas, som er CEEQUAL Assessor og miljørådgiver i COWI.

CEEQUAL er et internasjonalt standardisert sertifiseringssystem, som gjør at man kan sammenlikne tiltak og prosjekter på tvers av landegrenser. Veistrekningen E18 Dørdal – Tvedestrand har et overordnet klimabudsjett med et mål om 30 prosent reduksjon i klimagassutslipp i anleggsfasen, og 75 prosent reduksjon over 40 års driftsfase.

Tidlig kartlegging av arealer og naturverdier

Veistrekningen består av et interkommunalt plansamarbeid som involverer seks kommuner og to fylkeskommuner.

– Det kan være en utfordring at ulike kommuner har ulike prioriteringer når det angår miljø og klima og man vet ikke helt hvor veilinjen kommer til å gå. Det jobbes for fullt for å få landet en overordnet geometri, det er først da man ser hvilke naturverdier man kommer til å krysse. Det er viktig å få kartlagt dette tidlig slik at man kan unngå viktige naturområder, forsetter Manstad-Hulaas.

Arealbruksendringer er en sentral del av prosjektets reguleringsplan. Det vil si at man vurderer eksisterende bruk av areal opp mot potensielt nytt arealbruk.

– For eksempel er det en del myrområder langs strekningen som vil kunne bli berørt, ved grøfting, eller at man bygge over myra. Myr som naturtype er naturens karbonlager, og tiltak i denne vil kunne slippe ut opplagret CO2. Det er også en del hensyn en må ta i forbindelse med utforming og materialvalg, samt annet arealbeslag for å redusere utslippene. Dette er faktorer som vil spille inn på CEEQUAL-sertifiseringen, sier Manstad-Hulaas.

Foto: Nye Veier

Kompleks natur

I arbeidet med videre kartlegging jobber økolog og faglig leder Aksel Dvergsten i COWI sammen med selskapets biologer og limnologer med kontinuerlig input av data for å kartlegge naturtyper. I tillegg arbeider de med økologiske funksjonsområder for arter, og landskapsøkologiske funksjonsområder som binder sammen naturkvaliteter.

– Det er i tidligere planfase registrert 59 vilttrekk i området. I tillegg er naturen i dette området veldig kompleks, det er et stort innslag av tidligere hevdede områder med gamle husmannsplasser med tilhørende beiteområder. Det er også forekomster av eldre sammenhengende skog, sier Dvergsten.

Elever bidrar med data

Prosjektet har også fått drahjelp av elever ved naturbruk på Tvedestrand videregående skole med å innhente data om viltkrysninger over veien.

– Vi bruker viltkameraer som hoveddatakilde og sammenfatter dataene for Nye Veier. Som økolog føles det svært meningsfylt å få samarbeide med spirende naturvitere som bidrar med verdiskapning i prosjektet, sier Dvergsten.

Teamet har tro på at CEEQUAL-sertifisering av anleggsprosjekter kommer til å øke i omfang i fremtiden.

– Med tiden kommer CEEQUAL til å bli en mer vanlig ordning på lik linje med BREEAM i bygg hvis alle de største offentlige byggherrene henger seg på. De offentlige utbyggerne går foran, og de private følger etter. Vi som rådgivere har et ansvar for å promotere bærekraftige løsninger, og CEEQUAL er et godt verktøy for å synliggjøre miljøeffektene, sier Ann Jeanett Manstad-Hulaas.

Fakta:

  • CEEQUAL er en bærekraftvurdering og rangering av bærekraft i prosjekter for infrastruktur, landskapsarkitektur og arbeid i offentlige rom.
  • Nye Veier stiller krav til CEEQUAL-sertifisering i alle sine nye veiprosjekter.
  • CEEQUAL vurderer prosjektet innen kategorier som ledelse, motstandsdyktighet mot klimaendringer, menneske og samfunn, arealbruk og økologi, Landskap og historisk miljø, forurensning,
  • ressursbruk (materialbruk, energi og karbonutslipp) og transport.
  • CEEQUAL forbedrer miljøkvaliteter i prosjektet gjennom beste praksis.

Ta kontakt

Aksel Dvergsten
Head of Section
Landscape architecture, Norway

Tel: +47 938 57 036