Rundebrua: Sparer millioner og forlenger levetiden

 

09.10.2023

– Det mest bærekraftige vi kan gjøre er å ta vare på det vi har, sier Gitte Beiermann, team-leder i Møre og Romsdal fylkeskommune. Vedlikeholdsarbeidet med den ikoniske Rundebrua vil spare fylkeskommunen for millioner, sørge for økt trafikksikkerhet og kutte klimagassutslipp.

I år har fylkeskommunen iverksatt en rekke tiltak for å tette vedlikeholdsetterslepet på noen av fylket sine veier og broer. Den ikoniske Rundebrua er en av disse, og inspiseres nøye av droner og erfarne broinspektører for å ruste den for fremtiden, forlenge levetiden og sikre at det er forutsigbart å komme seg frem.

– Etter 40 år i havgapet med belastning fra saltsprut, trenger betongbroen nå vedlikehold og oppgradering. Broen er ett viktig knutepunkt mellom øyene Remøy og Runde i Herøy kommune, men må også tilpasses klimaendringene med våtere og villere vær. Med godt vedlikehold, håper vi broen kan leve i 40-60 år til. Sier Beiermann.

Inspiserer med droner og klatreutstyr

For å hjelpe fylkeskommunen har broekspertene fra det rådgivende ingeniørselskapet COWI fått i oppdrag å inspisere, kartlegge og analysere Rundebrua sin tilstand.

– Noen mener vedlikehold er kjedelig, men det er feil. Brovedlikehold er sexy. Gjennom kartleggingsarbeidet tar vi i bruk både høyteknologisk droneteknologi og erfarne broklatrere. Slik oppdager vi skader tidlig som igjen gjør at vi kan finne effektive tiltak som forlenger levetiden til broen, forteller leder for broinspeksjoner og brovedlikehold i COWI, Hans Andreas Moe.

Rundebrua er 30 meter høy og 428 meter lang. Dette krever god kompetanse på sikkerhet innad i inspeksjonsteamet. Alle som jobbe med undersøkelser i tilknytning til vegbanen må derfor gjennomgå sikkerhetskurs.

Kortvarig stenging for å holde broen åpen i årevis

Når Rundebrua skal inspiseres, og senere forbedres, vil den i kortvarige perioder bli stengt for ferdsel.

– Nærområdet blir varslet i god tid i forkant. Siden Runde er en populær destinasjon for skolebarn, turister og lokalbefolkning, er det også viktig for oss å minimere ulempene arbeidet medfører mest mulig. Det er viktig arbeid som nå blir gjennomført for å velge riktige vedlikeholdstiltak, og arbeidet sikrer at broen kan holdes åpen i årevis. Inspeksjonsarbeidet vil pågå i om lag en uke, sier Beiermann.

Stort vedlikeholdsetterslep i Møre og Romsdal

Norske veier er viktige for både innbyggere, reisende og næringsliv. Samferdselsdepartementet og Nasjonal transportplan (2022-2033) vektlegger økt satsning til drift og vedlikehold av veier, broer og tunneler over hele landet.

– Å prioritere vedlikehold gjør at vi slipper å bygge nytt. Det er både kostbart, inngripende i naturen og medfører nye klimautslipp. Å ta vare på veiene og broene vi har, er det mest bærekraftige vi kan gjøre, sier Beiermann.

En oppdatert kartlegging av vedlikeholdsetterslepet viser at det vil koste om lag 16,8 milliarder 2023-kroner å fjerne etterslepet og gjøre tilhørende oppgraderingen på fylkesveinettet i Møre og Romsdal. En NTP-høring er til politisk behandling og skal vedtas av fylkestinget 19. juni. Der forslår også fylkeskommunen en nasjonal vedlikeholdspakke på fem milliarder kroner i 12 år for fylkesveiene i Norge, i tillegg til statlige midler til tunnelsikring og rassikring.

Fakta om Rundebrua:

  • Byggeår 1982.
  • Fylkesveg 18 i Herøy kommune, Møre og Romsdal.
  • Broen er knutepunktet mellom øyene Remøya og Runde. 
  • 428 meter lang og 5,24 meter bred. 9 spenn, der det lengste er 118 meter.

Ta kontakt

Mali Smogeli-Johansen
Head of Communication
Communication, Norway