Trondheimstrafikk får hjelp av stordataanalyse

03.09.2019

Droner, stordata og avanserte trafikkanalyser. Dette gir Trondheim ny innsikt når hovedferdselsåren Elgeseter gate skal reguleres. 

Rådgiverselskapet COWI har siden januar 2019 jobbet med reguleringsplanen for Elgeseter gate. Gaten er den viktigste transportåren fra sør inn til Trondheim sentrum, og står overfor flere endringer, som følge av blant annet innføring av metrobussene og kommende utvikling av Campus-prosjektet og rundt Øya ved St. Olavs.

Som redskap i COWIs planlegging har de tatt i bruk sitt eget stordata verktøy for innsamling av trafikkdata, Data from Sky. Gjennom dronefilm og avanserte analyser, samles store mengdene trafikkdata inn. Denne skal brukes til å gi en bedre forståelse av dagens trafikksituasjon.

Analysemetoden teller hver eneste reisende, og kan skille de ulike trafikantgruppene fra hverandre. Det innebærer unike tellinger og bevegelsesanalyser av fotgjengere, syklister, biler, busser og tungtrafikk.

– På denne måten unngår vi synsing. Det er ikke bare tanker om hva som funker, det er tall og sanntidsdata, som viser eksakt hvordan folk og kjøretøy beveger seg i gata. Vi teller hver enkelt fotgjenger – ikke bare de som krysser gangfelt. Vi teller også de som krysser utenom gangfelt. Dette gir et bedre grunnlag for å planlegge riktige endringer i gateutformingen i den fremtidige reguleringen, sier Marianne Flø, vegplanlegger og prosjektleder fra COWI.

Når all dataen er analysert vil de "mate" trafikkmodellen med dataen. Den vil da være et viktig grunnlag for trafikkanalysene som vurderer ulike alternativer for utformingen av vegene og gatene.

Marianne Flø forteller at "analoge" trafikktellinger fortsatt er vanlig e i 2019, og at analyser med Data from Sky-verktøyet ennå ikke er utbredt.

– Fordelen med å bruke video fra droner er detaljnivået du får. Å spore alle de ulike trafikantgruppene er krevende med manuell telling, særlig for myke trafikanter. Myke trafikanter har en større fleksibilitet i hvor de ferdes. Analyseverktøyet gir oss mulighet til å skissere opp bevegelsesmønsteret, kartlegge viktige snarveger og krysningspunkt, i tillegg til å få frem antall fotgjengere i bestemte gatesnitt.

COWI har totalt analysert tre kryss ved Studentersamfundet i sammenheng, med to timers opptak i henholdsvis morgenrush og ettermiddagsrush. I de øvrige kryssene på prosjektstrekningen har de gjort én times opptak i hver rushtidsperiode. Rushtiden er viktig for å dimensjonere kapasiteten, det er da vegsystemet er mest presset. I tillegg korrigeres og kontrolleres korttidstellingene mot kontinuerlige tellepunkt på strekningen for å sikre at trafikktallene ligger på riktig nivå. Dette for å ta høyde for tilfeldige svingninger i trafikkbildet.

 – Denne metoden gir et svært godt bilde av hvordan de ulike trafikantgruppene beveger seg i trafikksystemet. Dette kan være vanskelig, særlig i Elgeseter gate og rundt Studentersamfundet, der de tre kryssene bør ses i sammenheng. Her skal mye trafikk avvikles i et kompakt område, samtidig som busser skal gis prioritet. Dette krever god samordning av signalanleggene i området, noe som gode trafikkdata muliggjør. I tillegg kan vi se hvordan fotgjengerstrømmene beveger seg og hvilke snarveger de tar, sier Marianne Flø.

Konkurrenter: Fotgjengere og busser har konkurrerende mål i Elgeseter gate – begge skal få bedre fremkommelighet. Stordataanalysene skal bistå til å ta mer faktabaserte valg i reguleringsprosessen.


Flø forteller at det er mange mål som "konkurrerer" mot hverandre i Elgeseter gate. Myke trafikanter skal ivaretas bedre enn i dag, samtidig som bussen skal ha høy fremkommelighet.

– Det er to konflikterende mål – den ene vil nødvendigvis gå på bekostning av den andre. Hvis fotgjengere skal få flere krysningspunkt for eksempel, vil det gå utover reisetiden til bussen. Det er en utfordring ved valg av løsninger. I tillegg vil Campus-prosjektet trenge tverrforbindelsen mellom Øya og Gløshaugen. Alt dette er aspekter som konkurrerer med bussens fremkommelighet.

Hun forteller at de så langt har fått et bra bilde av trafikken og hva som skaper trafikksituasjoner fra tiden før metrobussene kom den 3. august.

– Senere kan vi gjøre tilsvarende analyser med de midlertidige løsningene etter at metrobussene var på plass. Da kan vi se om det er behov for å justere deler av tiltakene.

De skal nå analysere all dataen videre før de utover høsten skal sette dataen sammen i en komplett trafikkmodell.

– Det blir spennende å se forholdene for metrobussen i oppstartsfasen. Det er fremdeles mange busser som skal kjøre i Elgeseter gate, og det er lite som skal til før blir vanskelig å komme inn til holdeplassen, sier Marianne Flø.

  • COWI har siden januar 2019 jobbet med reguleringsplan for Elgesetergata og omkringliggende gater. Arbeidet med reguleringsplanen vil etter planen foregå frem til slutten av 2020. Det er da i hovedsak Elgesetergate og stasjoner.
  • COWI har også jobbet med de midlertidige stasjonene for metrobuss på de indre strekningene mot sentrum.

 

Kort beskrivelse av noe av det man kan se fra stordataundersøkelsen:

Ta kontakt

Marianne Flø
Prosjektsjef
Roads, Norway

Tel: +47 934 53 101