Kartlegging av lokal luftkvalitet i utvalgte byer

Mikrosensor for måling av luftkvaliteten plassert på lyktestolpe.
Foto: Scott Randall

Miljø Løsninger

På oppdrag fra Miljødirektoratet gjennomførte COWI i 2016 en kartlegging av luftkvaliteten i byer som Miljødirektoratet vurderte å ha et mulig forurensningsproblem. Kartleggingen tok utgangspunkt i screeningmålinger med bruk av mikrosensorer for å samle inn konsentrasjoner av NO₂ og svevestøv (PM10). På bakgrunn av resultatene fra kartleggingen ble det gjort en vurdering av luftforurensningssituasjonen i de utvalgte byene og representativiteten av dagens målenettverk. I tillegg ble det presentert en vurdering av behovet for justeringer i dagens målenettverk som i dag er basert på luftkvalitetssonene som igjen er bestemt av befolkning og forurensningsnivå.

Basert på kartleggingen ble det anbefalt enten permanente eller midlertidige målinger av NO₂ eller svevestøv (PM10) i åtte av de ni byene i kartleggingen. I tillegg ble det anbefalt at syv byer endrer sone i forhold til dagens soneinndeling.

MER OM PROSJEKTET

HVOR:
Norway

NÅR:
2016

KUNDE:
Miljødirektoratet

COWIS TJENESTER:

  • Prosjektledelse
  • Luftkvalitet
  • Veg
  • Screening
  • Mikrosensorer
  • Målenettverk
  • Målinger

Ta kontakt

Stein B Olsen
Utviklings- og markedssjef
Environment, Norway

Tel: +47 922 10 245

COWI-PROSJEKTER RUNDT OM I VERDEN