Foto: Svein Ulvund.

Dette kan bli Norges første plussbygd

25.08.2021

Hvordan kan man utnytte energien fra et grunnvannsmagasin, bruke grunnvannet som drikkevannskilde, og samtidig beskytte magasinet? Hydrogeolog Christian Rekve Bryn i COWI skriver doktorgrad om samhandling mellom de lokale georessursene og hvordan dette danner grunnlaget for hva som kan bli Norges første plussbygd.

Bømoen på Voss er et unikt område både i form av plassering og landskap, men også i kraft av å ha store naturressurser både over og under bakken. Prosjektet "Bømoen plussbygd" omhandler bruk av geologiske ressurser, blant annet grunnvannet som kilde til både drikkevann og energi.

Sammen med samarbeidspartnerne Bømoen AS, Voss Energi og Voss herad, undersøker COWI de geologiske ressursene i området og vil så utvikle en plan for en plussbygd. En plussbygd er kort fortalt en bygd som produserer mer energi enn den forbruker.

– I Norge er vi bortskjemte med grønn energi fra vannkraft, men her har vi en stor grønn energikilde liggende rett under føttene våre, noe som gir svært god tilgang på energi til oppvarming og nedkjøling av nærings- og boligutvikling i området. I elektrifiseringen av Norge vil sekundære energikilder bli viktigere. Energimengden under bakken på Bømoen vil trolig kunne dekke mer enn behovet i bygda og kan da eksporteres. Energien er dessuten lokal, fornybar, billig og blir ikke påvirket av svingende kraftpriser, forklarer Bryn.

Ordfører Hans Erik Ringkjøb i Voss herad stiller seg positiv til prosjektet og dets verdi for lokal utvikling.

– I en tid der vi står ovenfor store utfordringer for klima og miljø, er det særlig viktig at vi ser nærmere på bærekraftige prosjekter som på samme tid kan gjøre oss mer attraktive som bygd. For Voss herad sin del vil vi alltid være på jakt etter områder der vi kan ha konkurransefortrinn som også spiller på lag med naturen. I Bømoen kan vi i fremtiden få viktige virksomheter som i seg selv blir driftet bærekraftig, og finner vi de riktige virksomhetene snakker vi fort om de som vil bli sentrale i det grønne skiftet. I så fall vil hele verdikjeden fra virksomhet og frem til ferdig produkt spille på lag med klima og miljø, og dermed også fremtiden. I et slikt perspektiv er forskningen på georessursene svært interessante. Det er vel bare et spørsmål om tid før virksomheter oppdager hva som kan ligge rett under beina deres om de etablerer seg i Bømoen på Voss! sier Ringkjøb.

Energiens sirkel

Forskningsprosjektet har arbeidstittelen "Bærekraftig utvikling av Bømoen med grunnlag i georessurser – Bømoen plussbygd". Forskningsprosjektet gjøres i samarbeid med NTNU, Norges forskningsråd og Norges geologiske undersøkelse (NGU), Bømoen AS (eier av området), Voss herad og Voss energi. Planlagt oppstart er høsten 2021. I prosjektet er Bryn doktorgradskandidat mens Oddmund Soldal (COWI) er prosjektleder.

Deler av teknologien som skal brukes for å få realisert plussbygden er kjent som ATES (Aquifer Thermal Energy Storage). Dette innebærer lagring og uthenting av termal energi i bakken på en måte som gjør at man bruker grunnvannsmagasinet som et termisk batteri. ATES-teknologien brukes for å lage et godt system for uttak og infiltrasjon av grunnvann i grunnen.

– Om vinteren tar man ut grunnvann og veksler vannet gjennom en varmepumpe for oppvarming av bygg. Det kaldere returvannet kan infiltreres og brukes igjen mot sommerhalvåret når kjølebehovet melder seg. Systemet reverseres igjen mot vinterhalvåret. Slik kan systemet gå i sirkel fra sesong til sesong, forklarer Bryn.

Forskjellige varianter av dette systemet kan tilpasses ulike typer næring.

Illustrasjon: COWI

 

Nå jobber Christian, Oddmund og samarbeidspartnerne i Bømoen AS for å overbevise lokalmiljøet om mulighetene som ligger i prosjektet.

– Vi var i kommunestyret i Voss for å legge frem løsningen, og de var opptatte av hvordan utvikling av området ville berøre drikkevannskilden man benytter seg av til å skape energien. Løsninger for dette er bakt inn i prosjektet. Med god planlegging er det er fullt mulig å få til både utvikling av området og energiproduksjon og drikkevannsforsyning fra samme grunnvannsforekomst, forteller Soldal.

Christian Rekve Bryn, hydrogeolog i COWI. Foto: Rolf Tepstad.

Ikke hverdagskost i Norge

Løsningene med åpent system for energiutvinning fra grunnvann i løsmasser er ikke hverdagskost i Norge, men har blant annet blitt brukt på Gardermoen Lufthavn og er mye brukt i land som Sveits, Østerrike, Nederland, Danmark, USA og Canada. Grunnen og arealet Bømoen er ganske unik i norsk sammenheng, ifølge Bryn.

– Området er lite utbygd, relativt flatt og består i hovedsak av sand og grus. Man kan tilrettelegge for samspill med vannkraft som eksisterer i nærheten, legge inn føringer for bruk av solcellepaneler på bygninger, bygge drivhus som kan produsere egen mat hele året, også videre. I Norge har vi ikke mange områder som er så flate og ubebygde så nært sentrum med så store geologiske ressurser, og det bør vi utnytte på en bærekraftig og god måte. Det er stort potensiale for å tiltrekke seg allsidig næringsvirksomhet som ønsker tilgang til kortreist og billig grønn energi.

Forsker Atle Dagestad i Norges geologiske undersøkelse (NGU) er involvert i prosjektet og mener det er viktig at de geologiske ressursene kartlegges i en tidlig fase slik at det kan utnyttes og forvaltes på en bærekraftig måte.

– Uttak av evigvarende georessurser som grunnvann til drikkevannsforsyning, varme og kjøling i et område med attraktive utbyggingsarealer med sand og grusressurser, krever gode kunnskaper om de geologiske forholdene. Slik kan vi utnytte disse ressursene til det beste for samfunnsutviklingen. NGU anser prosjektet Bømoen plussbygd som et spennende forskningsprosjekt med gode muligheter for kompetanseoppbygging og betydelig overføringsverdi til liknende utbyggingsprosjekter i Norge. Vi anser også økt utnyttelse av geoenergi som en viktig del av det grønne skiftet, og vi vil bidra med geologisk kunnskap i utviklingen av prosjektet, sier Dagestad.

Kartlegging av ressurser

Voss herad og eierne av området Bømoen AS ønsker i første omgang å kartlegge hva som finnes av ressurser og hvordan man best kan utvikle og benytte disse. Det finnes dessuten natur- og friluftsområder i Bømoen som det er stort engasjement for å bevare. Prosjektet vil bruke kunnskapen om ressursene til utvikling av området hvor mest mulig av naturkvalitetene bevares.

– Det er viktig å påpeke at dette er et forskningsprosjekt på utvikling av området og ikke konkrete utbyggingsplaner. Vi vil kartlegge den faktiske energimengden i grunnvannet, hvor stor den utnyttbare delen er, kartlegge andre georessurser som sand og grus, og lage en plan for samhandling av ressursene. Trolig vil det være mer enn nok energi til alt som eventuelt skal bygges i området, mengden energi i grunnvannet i Bømoen er stor, sier prosjektleder Oddmund Soldal i COWI.

Ta kontakt

COWI employee Christian Rekve Bryn

Christian Rekve Bryn
Miljørådgiver - Master of Science
Environment, Norway

Tel: +47 916 74 107