Foto: Erik Burås / Studio B13

Redesigner sikkerhet i byene våre

Et byggs sikkerhetsnivå trenger ikke å gjenspeiles i solide låser, synlige sperrer og komplett overvåkning. Likevel er det norske markedet fortsatt konservativt når det kommer til sikkerhetsløsninger som beveger seg forbi tradisjonelle løsninger.

Norge er et av verdens tryggeste land i en historisk trygg tid. Men i dag er fortsatt sikkerhetsmiljøet ganske konservativt. Det forteller Audun Vestli, Marius Sekse, Roar Andersen og Julie Indrelid ved COWIs Senter for risikoreduserende design. Designaspektet ved sikring har stått i andre rekke, mener sikkerhetsrådgiverne.

– Prosjekteringen av fysisk sikring har tradisjonelt blitt utført av teknisk personell. Vi har i disse prosjektene sett at kommunikasjonen mellom myndigheter, byggherre og fagteamene har blitt skadelidende, fordi utomhusfagene som landskapsarkitektur, veg, vann og avløp som oftest ikke har vært med i prosjekteringen av sikringsløsningene i en tidlig nok fase.

Tverrfaglig trygghet

Trygghet er essensielt for bærekraftige og velfungerende samfunn. Typisk for slike samfunn er at de også byr på attraktive omgivelser å bo og jobbe i.

Da COWI etablerte Senter for risikoreduserende design var det for å kunne være med på å endre den konservative holdningene i miljøet, gjennom å øke den tverrfaglige bredden i tidligfase. Nå – tre år etter etableringen av senteret, jobber 14 av COWIs rådgivere for å sørge for at noen av landets mest krevende sikkerhetsobjekter er trygge.

– Det gjør det lettere å se ulike sider av en sak enn om man kun jobber med kolleger som har samme bakgrunn. Ingeniører har sin måte å løse oppgavene på, mens arkitektfagene vektlegger andre aspekter, forklarte Marius Sekse, assisterende leder for senteret, til Brann & Sikkerhet i september i fjor.

Gir større bredde i prosjekter

I senteret jobber det mennesker med kompetanse innen byggeteknikk, elektrofag, VVS, samfunnsfag, og landskapsarkitektur, samt personer med bakgrunn fra politiet og Forsvaret. Teknologiske sikringstiltak på bygningskonstruksjoner, råd om sikkerhetsadministrasjon, prosjektsikkerhet og risikostyring er blant tjenestene COWI utfører.

– Ulik kompetanse er helt sentralt for større prosjekter, og gir oss bredden til å kunne ta på oss mange forskjellige prosjekter, og vi blir i bedre stand til å overføre kunnskap og erfaring til hverandre, sier Sekse, som selv har bakgrunn som landskapsarkitekt.

– Arkitekturfagene er gjerne de første som begynner å skissere i et prosjekt og således er det helt naturlig at de også får være med på å formgi sikkerheten. Da mener vi det er avgjørende at de i tillegg har tilegnet seg tilstrekkelige sikkerhetsfaglige kunnskaper. Vår erfaring er at arkitektfagene, ved å kombinere disse to fagfeltene, kan skape integrerte utomhus sikringsløsninger med et bedre visuelt uttrykk enn dagens, og uten at området virker lukket, men heller inviterende.

Bygg og områder kan nemlig sikres svært godt ved hjelp designmessige grep.

– Integrerte sikringsløsninger kan for eksempel være å designe stedstilpassede sittekanter, trappeanlegg, utemøbler og liknende, fremfor å benytte hyllevare som pullerter, bommer og gjerder.

Slike kjøretøyhindrende tiltak har COWI foreslått utført i forbindelse med noen viktige samfunnskritiske virksomheters uteområder i Oslo.

Har en psykisk dimensjon

Samfunnet er stadig i endring, og trusler som rammer Norge ligner på de som andre land også utsettes for. Derfor er det mye å lære av hvordan andre land har valgt å beskytte seg. Det sa Marius Sekse i et intervju i Aktuell Sikkerhet.

– Samtidig er det viktig å ta en diskusjon rundt hva slags samfunn vi egentlig vil, særlig når det gjelder fysisk sikring. Man kan sikre et område på veldig mange måter, og det er viktig at man velger løsninger som ikke forringer byrommet for alle som ferdes i området rundt. Den fysiske sikringen har også en psykisk dimensjon, sa Sekse til Aktuell Sikkerhet.

Han bruker oppsettingen av bommer rundt Stortinget i Akersgata i Oslo sentrum som eksempel. Deres formål var å hindre biltrafikk, men førte samtidig til at gående og syklister sluttet å ferdes gjennom området.

Må se til utlandet

– Det gjorde at butikkene mistet omsetning. Slike avsperringer i bysentrum må man derfor planlegge mye mer helhetlig enn ved bare å sette opp tradisjonelle fysiske stengsler. Man må se slike vedtak i forhold til byplanlegging i en større sammenheng, sa Sekse.

Han sier videre at det er mye inspirasjon å hente i utlandet når det gjelder sikring av objekter som ligger i bysentrum.

– Blant annet fremstår Utenriksdepartementet og området rundt som mye mer avstengt nå enn tidligere. Ser man for eksempel hvordan tilsvarende bygninger er sikret i London, så er ikke avstengingen like synlig. Men om man vet hva man skal se etter, så ser man at objektene er svært godt sikret og like vanskelig tilgjengelig som her. Det er bare gjort på en annen måte. Det er for eksempel doble murer, og de er utformet slik at de ser gamle ut. Dermed tror man at de alltid har stått der. Men det er ikke tilfellet. De er nye, og de er svært solide, sa Marius Sekse.

Som seniorrådgiver får du en sentral rolle i COWIs senter for risikoreduserende design, spesielt knyttet til sikkerhetsanalyser. Fagmiljøet er en unik, tverrfaglig satsing på sikkerhetskompetanse innen bygg, anlegg og eiendom i privat sektor i Norge. Senteret jobber for å utvikle bærekraftige løsninger som skaper trygge samfunn og sikrer samfunnsviktige funksjoner.

Ta kontakt

May Kristin Haugen
Head of Communication
Communication NO, Norway

Tel: +47 97745057