fra avfallsdeponi til grønt flerbruksområde 

Foto: Renovasjonsetaten

I perioden 1969 til 2007 ble det deponert ca. 5 millioner tonn avfall på Grønmo avfallsdeponi, over et areal på 600 hektar. Det tilsvarer et område 1,5 ganger så stort som hele Frognerparken i Oslo. I 2007 ble deponiet nedlagt. Nå vurderes området brukt friområder, grøntstruktur, idrettsaktiviteter og rekreasjon.

COWI har gjennomført forprosjekt og detaljprosjektering av tiltak for avslutning av Grønmo avfallsdeponi. Arbeidet har omfattet prosjektering av overvannssystemer, etablering av nye bekkeløp og etablering av dammer for å gi området en blå-grønn struktur. 

Sentrale tiltak har vært redusere mengden forurenset vann og oppgradere uttaket av deponigass for å redusere klimagassutslippene fra deponiet. Videre er områdene tildekket med jord- og vekstmasser, og er gitt en landskapsutforming og beplantning som sikrer avrenning av overvann, reduserer infiltrasjon av vann ned i avfallet og muliggjør alternativ bruk av områdene. Alt forurenset vann blir samlet opp og renset i et lokalt anlegg før dette slippes på kommunalt nett. 

 

Mer om prosjektet

Hvor:

Oslo, Norge

Når:

2012 - 2018

Kunde:

Renovasjonsetaten, Oslo kommune

Våre tjenester:
  • Overvann
  • Deponigass
  • Forurenset vann
  • Landskapsutforming

Ta kontakt

Tore Methlie Hagen
Chief Specialist
Environment and waste, Norway

Tel: +4797523018

COWI-PROSJEKTER RUNDT OM I VERDEN