Prosjekteringsleder Erik Johannessen. Foto: Ragnhild Heggem Fagerheim / COWI

COWI signerer avtale om rådgivning og prosjektering på nye Fuglevik Renseanlegg

15.12.2020

Ombyggingen av MOVARs Renseanlegg i Fuglevik skal dimensjoneres for å behandle avløpsvann fra ca. 84 000 personer i et interkommunalt samarbeid mellom Moss, Våler, Råde og Vestby.

COWI har fått i oppdrag å levere rådgivnings- og prosjekteringstjenester for prosess, bygg, maskin, og andre nødvendige fag for et prosessanlegg. Tjenester inkluderer vannbehandling, slambehandling og eventuell gasshåndtering.

– I MOVARs nye strategiske plan er bærekraft og innovasjon to av satsningsområdene. Skal selskapet levere gode tjenester i fremtiden, og samtidig ta et miljøansvar som bidrar til å bremse klimaendringene, så kan vi ikke gjenbruke gårsdagens teknologi uten videre. Når vi skal planlegge et nytt Fuglevik renseanlegg, så ønsker vi å bygge et bærekraftig anlegg, sier Johnny Sundby, administrerende direktør i MOVAR.

MOVAR sin overordnete visjon er "fremtidsrettede løsninger i miljøets og samfunnets tjeneste". Byggeprosjektet ønskes gjennomført slik at det har minst mulig klimafotavtrykk. Videre ønsker MOVAR å bruke teknologi og prosesser som gir lavt energiforbruk, samt mulighet til å nyttiggjøre ressursene i avløpsvannet.

– Dette bidrar til god rensing. Om mulig ønsker vi også å tilføre anlegget en samfunnsmessig merverdi, for eksempel ved at anlegget kan brukes til opplæring, informasjonsarbeid og opplevelser for besøkende, fortsetter Sundby.

 Administrerende direktør Johnny Sundby i MOVAR IKS.

 

Renseanlegget har vært i drift siden 1993 og skal utvides for å kunne håndtere en større mengde vann og for å kunne møte kravene fra Fylkesmannen om økt rensegrad. Kontrakten gjelder fra første fase til og med forprosjekt, med opsjon på detaljprosjekt og oppfølging i byggetiden. Anleggskostnadene har MOVAR foreløpig anslått til 235 millioner kroner.

– Vi gleder oss veldig til å sette i gang. MOVAR er en særdeles spennende oppdragsgiver med en klar strategi og høye ambisjoner. MOVAR har en tredelt bunnlinje hvor økonomi, bærekraft og samfunnsnytte inngår. Dette vil sette krav til oss som rådgivere og gi oss mulighet til å benytte den brede kompetansen COWI har, sier prosjekt- og markedssjef Jan-Vidar Markussen i COWI.

Gjenbruk for lavere CO₂-avtrykk

Oppdragsleder Hans Vebjørn Kristoffersen og prosjekteringsleder Erik Johannessen vil være ansvarlig av ledelsen av prosjektet fra COWI. De ser nå på ulike måter å gjøre renseanlegget mer miljøvennlig.

– Kjemikaliebruk, potensiale for gjenvinning av næringsstoffer, gjenbruk av slam og energipotensiale være stikkord som må evalueres, sier prosjekteringsleder Erik Johannessen.

MOVAR og COWI vil ta sikte på å gjenbruke bygningsmasser med høye CO₂-avtrykk i prosjektet.

– Betong er typisk en slik bygningsmasse. Det er også bærekraftig å sikre at bygget har en lang levetid. Da har det mye å si hva slags materialer vi velger, også med tanke på CO₂-utslipp. Skal vi ha treoverbygg eller ståloverbygg? Om vi klarer å redusere mengde slam fra et anlegg vil også transporten av dette blir redusert, noe som igjen slår ut på CO₂-regnskapet. Om man klarer seg uten for mange kjemikalier, slipper man også å transportere disse, og det vil også redusere avtrykkene, forklarer Johannesen.

Fuglevik renseanlegg. Foto: MOVAR

Lang erfaring

COWI har i lang tid prosjektert vannbehandlingsanlegg og renseanlegg i Norge, sist for anlegg i Halden, Ringerike, Sandefjord, og Tønsberg kommune. COWI har også rammeavtaler med en rekke byggherrer, deriblant NRV/ NRA, Nordre Follo, FREVAR og VEAS – Norges største avløpsrenseanlegg.

– Vi har jobbet med dette siden vi het Østlandskonsult på 1960-tallet, og har dermed svært god erfaring og kompetanse. Vi tror at nye Fuglevik renseanlegg kan bli et referanseprosjekt for mange nye renseanlegg i inn- og utland og vi ser frem til å kunne bruke dette i det videre samarbeidet med MOVAR, sier Jan-Vidar Markussen.

Fakta om Fuglevik Renseanlegg:

  • Satt i drift i 1993
  • Dimensjonert for å behandle avløpsvann fra ca. 50 000 personer
  • Renser årlig mellom 4.8 – 5.0 millioner m³ vann
  • er en del av MOVAR IKS, eid av kommunene Moss, Vestby, Råde og Våler
  • Avløpsvannet føres fra avløpsnettet i Moss kommune via selvfall i en overføringsledning og til renseanlegget.
  • Utløpsledningen fører det rensede avløpsvannet 500 meter ut og på 50 meters dyp i Oslofjorden.
  • COWI har vunnet kontrakt med renseanlegget innen fagområdene: Prosess, Bygg- og annleggsteknikk, maskinteknikk, VVS, brannteknikk, SHA, miljø, bærekraft, geoteknikk, elektro- og automasjon, VA, LARK, arkitektur

Ta kontakt

Jan-Vidar Markussen
Prosjekt- og markedssjef
Industry and Process, Norway

Tel: +47 975 86 118