Tilstanden på havbunnen i Stavanger er dårlig. Med hjelp fra COWI, skal miljøutfordringene nå ryddes opp i. Galeivågen er blant de høyest prioriterte områdene. Foto: Martin Knutsson.

Historiske miljøsynder på havbunnen i Stavanger skal vekk

03.10.2023

Mange årtier med forurensning har satt spor. Nå skal COWI hjelpe Stavanger kommune å friskmelde fjorden. 

I en ny rammeavtale for miljøtjenester skal COWI bistå Stavanger kommune med omfattende tiltak for å bedre tilstanden på havbunnen og i sjøen. 

Det første avropet på rammeavtalen er for Hillevågsvannet og Strømsvik.

– Dette er ganske bynære områder i Stavanger. Det er de klassiske tingene som har bidratt til utslippene her: industri, veitrafikk og blybensin. I tillegg er det fortsatt mange tungmetaller i bremseskiver, samt oljer fra båt- og biltrafikk, forteller Bjørn Christian Kvisvik, prosjektleder fra COWI. 

– Ser dårlig ut

Stavanger havn er én av de 17 prioriterte områdene i regjeringens handlingsplan for opprydding i forurenset sjøbunn. 

– En kartlegging for rundt ti år siden viste allerede da en generelt dårlig tilstand. Det betyr at det er så forurenset at det ikke er akseptabelt at det kan fortsette slik.

Siden juni har prosjektgruppen gjort forundersøkelser og kunnskapsinnhenting. De innledende undersøkelsene har gitt noen svar. 

–  Nå skal vi begynne å utføre en del undersøkelser for å kunne lage en tiltaksplan for å rydde sjøbunnen, forteller Kvisvik.

Kritisk kretsløp

Det er hovedsakelig to årsaker til at det er viktig å rydde opp. Den første er å hindre at giftstoffene tas opp i kretsløpet. 

– Forurensningen blir tatt opp i dyr som lever på sjøbunnen, som børstemark, som spises av småfisk, som spises av større fisk som til slutt spises av mennesker. Det er dette kretsløpet vi ønsker å bryte ved å fjerne eller isolere miljøgiftene.

– Forurenset sjø og hav er et stort globalt problem, vi de senere årene har blitt mer bevisst på, forteller Bjørn Christian Kvisvik, prosjektleder fra COWI. Foto: COWI

Det andre scenariet de ikke ønsker, er at forurensningen skal spre seg via partikler.

– Både strøm, bølger og båter bidrar til at forurensningen sprer seg lengre ut i fjorden. Tiltakene vi igangsetter er planlagt å hindre dette i overskuelig fremtid, sier Kvisvik og legger til:

– Det er også viktig at en har kontroll på landkilder som kan bidra til spredning av forurensning fra veitrafikk og forurenset jord til sjøområdene slik at en hindrer at sjøbunnen blir rekontaminert etter utførte tiltak.

Tar tak i miljøsyndene

Stavanger kommune er i gang med et svært omfattende og langvarig arbeid med å rydde opp i forurenset sjøbunn i utvalgte havneområder. 

I dag advarer Miljødirektoratet gravide, ammende og små barn mot å spise selvfisket torsk fra Stavangers havne- og nærområde. Nå har kommunestyret i Stavanger vedtatt et mål om at det skal være trygt å spise fisk og sjømat fra alle sjøområder i Stavanger innen 2030.

– Det kan bare skje dersom vi slutter å tilføre sjøen miljøgifter og hindrer at gamle miljøgifter på sjøbunnen sprer seg, sier Jenny Karlsson i Stavanger kommune.

Trenger ikke frykte for badevannet

Bjørn Christian Kvisvik understreker likevel at dette ikke innebærer en badestans for siddiser som ønsker å utvide badesesongen.

– Dere trenger ikke være redd for å ta dere en dupp, ler han og utdyper:

– Det skal ganske mye til før det blir skummelt å bade. Retningslinjer for bading handler som regel innhold av koliforme bakterier som e-coli i vannet og ikke miljøgifter. I dette prosjektet handler det om de langsiktige løsningene, og at vi må forbedre kretsløpene våre.

Visdom i vest

COWI har i flere år jobbet med et tilsvarende prosjekt i Bergen. Prosjektene har stor overføringsverdi, forteller Kvisvik.

Fire år etter oppryddingen av Puddefjorden i Bergen, er tilstanden bedre. Nå skal Stavanger lære av Bergensprosjektet. Her er Bjørn Christian Kvisvik avbildet foran Puddefjorden. Foto: COWI

– I «Renere havn Bergen» gikk vi fra kartlegging, til tiltaksplaner og tiltak som i dag gjennomføres. For ett av prosjektene, Puddefjorden, kom også nylig en rapport som har undersøkt effektene av arbeidene fire år senere. Den viser at det overordnet har blitt bedre. Det er mye vi kan lære av som vi tar med oss til Stavanger. 

OM RENERE HAVN STAVANGER 

  • Stavanger kommune skal rydde opp forurenset sjøbunn.  
  • Noen steder i Stavanger er havnebunnen så forurenset at det er skadelig for helse og miljø.  
  • Det er en stor og nødvendig jobb å rydde opp i gamle miljøsynder.
  • Rammeavtalen er inngått med to leverandører, COWI og Norconsult. 
  • Ulike deler av fjorden vil undersøkes og repareres gjennom ulike avrop, som fordeles mellom leverandørene. 
  • Områdene er prioritert ut fra tidligere funn og anbefalinger fra Miljødirektoratet. 
  • Les mer om prosjektet hos Stavanger kommune

Ta kontakt

Bjørn Christian Kvisvik
Head of Section
Environment, Norway

Tel: +47 416 67 693