Bredere, nærmere og lengre - disse strategiene skal gå fremtidens økende styrtregn i møte

For å lykkes med håndtering av fremtidens overvannsutfordringer må vi jobbe med en større tverrfaglig bredde, en sterkere forankring i nærmiljøet og fra et mer langsiktig perspektiv.

Det mener Svein Ole Åstebøl, vann- og miljørådgiver i COWI. Han har nylig bistått Fylkeskommunen i Vestfold med å utarbeide en veileder for håndtering av overvann. Seks kommuner i Vestfold meldte seg på etter initiativ fra fylkeskommunen. Veilederen skal styrke kommunenes beslutningsgrunnlag i møtet med fremtidens klimautfordringer og skal gjøre det lettere å legge langsiktige planer der overvannshåndtering er en integrert del av bybildet.

Bredere: Tverrfaglighet er essensielt for å lykkes

En større tverrfaglig forankring og bredde løftes frem som den kanskje viktigste strategien.

– Når vannet flommer på overflaten trenger vi trygge flomveier. Tradisjonelt har overvannshåndtering vært et veldig kommunalteknisk forankret område. Slik er det ikke lenger. Overvann og overvannshåndtering har blitt et livgivende element i nærmiljøet. Dette er arealplanleggernes oppdrag, men de trenger vannteknisk veiledning. En viktig rolle er å få fagområdene til å snakke sammen, sier Åstebøl.

Åstebøl mener at tverrfaglighet er en av nøklene bak en vellykket håndtering av overvann i fremtiden.

– Vi må fortsette å utfordre tverrfagligheten hos rådgiverne og kommunene – mellom kommunalteknikk, arealplanlegging og miljøfagene. Å få dette samspillet til å fungere vil være essensielt for å håndtere dagens overvannssituasjon og for å møte fremtidens klimautfordringer, samtidig som vi skaper gode bymiljø, sier Åstebøl.

Nærmere: Flerfunksjonelle løsninger med lokal forankring

Økningen i nedbør er reell, i tillegg til at vi ser sterkere og kraftigere styrtregn enn tidligere. Tidligere var løsningen å håndtere overvannet via ledningsnett. Her er kapasiteten ofte sprengt i dag. Derfor ligger de fleste av dagens løsninger i nærmiljøet.

– Overvannshåndtering og forebygging av flomskader må i større grad løses lokalt, ved at man aktivt tar i bruk grøntarealer, plasser og veier for å løse utfordringene, sier Åstebøl.

Her vil innovativ bruk av flomveier ofte være et viktig grep.

– Flerfunksjonell utnyttelse av arealer for vannhåndtering, grøntstruktur, rekreasjon, aktivitet og lek har derfor begynt å overta i byområder. Disse arealene kombinerer gjerne estetiske, landskapsmessige og vanntekniske funksjoner. Overvannsløsninger kan for eksempel være frakobling av takvann fra avløpsnettet, lokale fordrøyningsdammer og gjenåpning av bekker. Slik er også overvann et livgivende element i nærmiljøet, sier Åstebøl.

Lengre: Langsiktige perspektiver for blågrønne byer

Denne typen løsninger krever også at man jobber med en lengre tidshorisont. Løsningene skal integreres i bybildet som gjerne blir til over flere år – og tiår. Åpning av vassdrag og andre åpne løsninger skal integreres i arealer som planlegges brukt til boligutbygging i fremtiden.

– Vi vil bidra til å gjøre det lettere å legge langsiktige planer der overvannshåndtering er en integrert del av bybildet. Kommunene må ta et aktivt grep om overvannshåndtering og flom for å møte fremtidens klima. De må tenke langsiktig – og handle nå, sier Åstebøl.

Han merker en holdningsendring hos beslutningstakere, som ser ut til å gagne fremtidens klimaløsninger.

– En har tidligere ikke vært vant til å kombinere grøntstruktur og overvannshåndtering på denne måten. Nå ser ikke bare kommunene at det er mulig å lykkes med flerfunksjonelle løsninger, men vi opplever også en mye større interesse for det. Det lover godt for den videre utviklingen, sier Åstebøl.

Ta kontakt

May Kristin Haugen
Head of Communication
Communication NO, Norway

Tel: +47 97745057